>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر پذیرش تسطیح لیزری در استان فارس  
   
نویسنده شکوهی زینب ,بخشوده محمد
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1391 - دوره : 43 - شماره : 3 - صفحه:321 -328
چکیده    در این مطالعه، عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی تسطیح لیزری در استان فارس در چهارچوب تحلیل لاجیت و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده از 300 بهره بردار نمونه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطح زیرکشت، تحصیلات، درآمدخارج از مزرعه، دسترسی به وام، وجود دستگاه تسطیح لیزری در روستا و دسترسی به منبع آبی سد نسبت به چاه به ترتیب با اثر نهایی 3/4، 1/2، 4/1، 2، 62 و 47 درصد اثر مثبت و معنی داری بر پذیرش تسطیح لیزری دارند. همچنین بررسی ها نشان داد، مهمترین عامل در گسترش و پذیرش این تکنولوژی وجود دستگاه در روستا می باشد که باعث ایجاد تبلیغات از سمت خود کشاورزان و در نهایت ایجاد انگیزه برای به کارگیری این تکنولوژی است.
کلیدواژه تسطیح لیزری ,پذیرش تکنولوژی ,مدل لاجیت
آدرس دانشگاه شیراز, دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved