>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رضایت شغلی کارشناسان شاغل در شرکت های خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان کرمانشاه  
   
نویسنده حسن پور محمدرضا ,صدیقی حسن
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1390 - دوره : 42 - شماره : 3 - صفحه:445 -451
چکیده    تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی رضایت شغلی کارشناسان شاغل در شرکت های خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی شهرستان کرمانشاه و به روش توصیفی-همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل 388 نفر از کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره‎ای مستقر در ده دهستان شهرستان کرمانشاه است که به روش نمونه گیری طبقه ای کاملاً تصادفی تعداد 179 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است که به این منظور از پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی دانشگاه مینوسوتااستفاده گردید. ضریب پایایی این پرسشنامه 9/0 است. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که 9/17 درصد از کارشناسان از شغل خود رضایت خیلی خوبی دارند. 2/30 درصد در حد خوب و 34 درصد در حد متوسطی از شغل خود راضی هستند و 9/17 درصد نیز از شغلشان ناراضی اند. نتایج مقایسه میانگین ها با آزمون t نشان داد که مردان در مقایسه زنان و همچنین کارشناسان شاغل در مناطق آبی در مقایسه با کارشناسان شاغل در مناطق دیم و نیز کارشناسان دوشغله از شغل خود راضی ترند. آزمون همبستگی اسپیرمن هم مشخص نمود که سن کارشناسان با رضایت شغلی آنها رابطه مثبتی دارد.
کلیدواژه رضایت شغلی ,کارشناسان کشاورزی ,شرکت های خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ، دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی sadigh.h@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved