>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی خصوصیات کارآفرینانه دانشجویان پردیس کشاورزی دانشگاه تهران  
   
نویسنده فلاح حقیقی نگین ,رضوان فر احمد ,کلانتری خلیل ,رضوی مصطفی
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1390 - دوره : 42 - شماره : 3 - صفحه:357 -366
چکیده    هدف این پژوهش بررسی خصوصیات کارآفرینانه دانشجویان پردیس کشاورزی دانشگاه تهران بود که در چهارچوب پژوهش‌های توصیفی ـ پیمایشی به انجام رسید. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان پردیس کشاورزی دانشگاه تهران بودند که 123 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد که مقدار آن 80/0 بود. روایی پرسشنامه با بررسی نظرات اساتید پردیس کشاورزی و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. نتایج حاکی از آن بود که حدود 70 درصد از دانشجویان دارای روحیه کارآفرینی بالا و متوسط بودند و انگیزه پیشرفت، کنترل درونی، ریسک‌پذیری و خلاقیت دانشجویان در سطح بالایی قرار داشت، ولی تحمل ابهام در سطح پایینی بود. دانشجویان دختر و پسر از نظر خلاقیت و تحمل‌ابهام با یکدیگر تفاوت داشته و پسران از روحیه کارآفرینی بالاتری نسبت به دختران برخوردار بودند. همچنین روحیه کارآفرینی دانشجویان دکتری نسبت به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی‌ارشد بالاتر بود. بین سن و روحیه کارآفرینی رابطه معنی‌داری یافت نشد.
کلیدواژه خصوصیات کارآفرینانه ,نیاز به پیشرفت ,کنترل درونی ,ریسک‌پذیری ,خلاقیت ,تحمل‌ابهام
آدرس دانشگاه تهران, دانش آموخته دکتری آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانگشاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانگشاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی razavi@mailinator.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved