>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش تعاونی های زنان روستایی در توانمندسازی اعضا  
   
نویسنده عطایی پوریا ,زمانی میاندشتی ناصر
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1390 - دوره : 42 - شماره : 3 - صفحه:433 -444
چکیده    شرکت‌های تعاونی زنان به عنوان محیطی اجتماعی، زمینه‌ای را فراهم می‌سازد تا زنان بیرون از خانه و در متن جامعه خود به مشارکت در امور بپردازند و حتی در سطوح عالی در متن تصمیم‌گیری های جامعه قرار گیرند و به نوعی باعث توانمند شدن اعضای خود در ابعاد مختلف نظیر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی شود. این پژوهش برای بررسی نقش تعاونی های زنان روستایی در توانمندسازی اعضا، بصورت کیفی - کمی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش 400 نفر از اعضای تعاونی زنان تفیهان استان فارس می باشد. بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش عکاسی و تحلیل انتقادی و مصاحبه و بخش کمی توسط پرسشنامه اجرا شد. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید مجرب تایید شد و آلفای کرونباخ مربوط به متغیرهای اصلی پرسشنامه از 81/0 تا 94/0 بود. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که توانمندی روانی و اقتصادی بیش از همه صورت پذیرفته است و توانمندی اجتماعی–فرهنگی و خانوادگی رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. همچنین،نتایج نشان دهنده این موضوع بود که اعضا در سطح متوسطی از توانمندی قرار دارند. اما با توجه به اینکه تعاونی مورد نظر دو روستا را تحت پوشش خود قرار داده است، باید ساز و کارهایی تعیین شود تا به نیازهای هر دو روستا توجه لازم صورت گیرد.
کلیدواژه تعاونی ,تعاونی زنان ,توانمندسازی ,توانمندسازی زنان ,”عکاسی و تحلیل انتقادی“ (Photovoice)
آدرس دانشگاه شیراز, دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, استادیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی zamani@mailinator.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved