>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تشکل های آب بران (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زنجان)  
   
نویسنده خدابخشی آزاده ,قاسمی جواد ,سادات اسیلان کمال ,قلی فر احسان
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1390 - دوره : 42 - شماره : 3 - صفحه:453 -466
چکیده    این پژوهش توصیفی- پیمایشی با هدف بررسی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تشکل های آب بران به انجام رسید. جامعه آماری آن شامل کشاورزان بخش مرکزی شهرستان زنجان (1435N=) بوده است که تعداد 329 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند. روش آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی ابزار تحقیق استفاده شد (87/0 تا 91/0) و روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از چندین تن از اساتید دانشگاه تهران و کارشناسان مربوطه تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تشکل های آب بران و متغیرهای میزان مشارکت رسمی، میزان مشارکت غیررسمی، تمایل کشاورزان به مشارکت در تشکل های آب بران، سطح تحصیلات، مساحت اراضی آبی و مدت عضویت در شرکت تعاونی روستایی رابطه مثبت و معنی‌داری در سطوح یک و پنج درصد وجود داشت. همچنین بین این متغیر و سن، سابقه کار کشاورزی و میزان درآمد سالیانه رابطه منفی و معنی‌داری در سطح یک درصد وجود داشت. در تحلیل رگرسیونی گام به گام نیز به ترتیب پنج متغیر مشارکت غیر رسمی، سن، مشارکت رسمی، سابقه کار کشاورزی و مساحت اراضی آبی وارد تحلیل شدند که در مجموع در حدود 8/77 درصد از واریانس متغیر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تشکل های آب بران را تبیین نمودند.
کلیدواژه نگرش ,کشاورزان ,مشارکت ,تشکل های آب بران
آدرس دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج, ایران, دانشگاه پیام نور, عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، واحد کرج, ایران, دانشگاه تهران, دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی gholifar@mailinator.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved