>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر دانش کشاورزان زعفران کار شهرستان تربت جام درباره اصول علمی و صحیح کشت زعفران   
   
نویسنده فعلی سعید ,حسینی فاطمه ,پزشکی راد غلامرضا ,چیذری محمد
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1390 - دوره : 42 - شماره : 3 - صفحه:347 -356
چکیده    هدف کلی این تحقیق توصیفی- همبستگی، شناسایی عوامل موثر بر دانش کشاورزان زعفران کار درباره اصول علمی و صحیح کشت زعفران است. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بود که روایی و پایایی آن تایید گردید. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان زعفران کار شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی در سال زراعی 88-1387 است (2253N=) که از این میان، تعداد 169 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند و در نهایت، 152 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (152n=). یافته های توصیفی تحقیق نشان می دهند که دانش فنی اکثریت کشاورزان (78 نفر یا 30/51 درصد) درباره زعفران در سطح متوسط است. همچنین، این نتایج نشان دادند که بیشترین و کمترین دانش فنی کشاورزان، به ترتیب، در زمینه های آشنایی با عملیات برداشت و با ارقام مناسب و آماده سازی بذر است. نتایج حاصل از یافته های استنباطی نشان داد که بین برخی از ویژگی های فردی و زراعی کشاورزان با دانش فنی آنها رابطه معنی داری وجود دارد. در آزمون رگرسیون چندگانه خطی متغیر های استفاده از منابع اطلاعاتی درباره زعفران‏، سطح تحصیلات، دسترسی به نهاده های کشاورزی و اعتبارات، اندازه مزرعه و بالاترین عملکرد سالانه توانایی تبیین 5/78 درصد از تغییرات دانش فنی کشاورزان درباره اصول علمی و صحیح کشت زعفران را دارا بودند.
کلیدواژه دانش ,کشاورز زعفران کار ,کشت زعفران ,اصول علمی ,تربت جام
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی chizari@mailinator.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved