>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران  
   
نویسنده رضایی روح الله ,حسینی محمود ,شعبانعلی فمی حسین ,سرافرازی علیمراد
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1390 - دوره : 42 - شماره : 3 - صفحه:379 -388
چکیده    پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- تبینی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق را 170 نفر از محققان مراکز و موسسات تحقیقات ملی کشاورزی تشکیل می‌دادند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان ، تعداد 120 نفر از آنان از طریق نمونه گیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. اعتبار (روایی) پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و صاحبنظران در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یک از مقیاس‌های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (بالای 75/0) بود. نتایج کسب شده از تحلیل عاملی نشان داد که سازوکارهای توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران در شش عامل رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی، آموزشی و توسعه حرفه‌ای، تسهیم مقررات و قانونگذاری، سیاستگذاری و حمایتی، تامین مالی و نهادسازی و زیرساختی قرار می‌گیرند که این شش عامل در مجموع در حدود 6/68 درصد واریانس را تبیین می‌نمایند.
کلیدواژه ایران ,سازوکارهای توسعه ,فناوری نانو ,محققان کشاورزی
آدرس دانشگاه زنجان, استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران, ایران, موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور, عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کل کشور, ایران
پست الکترونیکی sarafrazi@mailinator.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved