>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عوامل بازدارنده توسعه سازمان های کشاورزان نخل دار استان خوزستان  
   
نویسنده علی میرزایی عرفان ,اسدی علی ,ملک محمدی ایرج ,طهماسبی مریم
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1390 - دوره : 42 - شماره : 3 - صفحه:335 -346
چکیده    هدف کلی این پژوهش، شناسایی بازدارنده های توسعه سازمان های کشاورزان نخل دار استان خوزستان بود. جامعه آماری پژوهش در قالب دو گروه مجزا، 584 عضو سازمان های نخل داران و 30 کارشناس کارگزاری‌های دولتی مربوطه را در بر داشت. از گروه نخل داران، با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب و با بهره گیری از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 120 نفر انتخاب شد و در مقابل، کارشناسان با توجه به تعداد اندک مورد سرشماری قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از یک نسخه پرسشنامه محقق ساز استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط سه نفر از کارشناسان خبره مربوطه و دو نفر از مدیران باسابقه تشکل‌های نخل داران مورد تایید قرار گرفت. با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ابزار اندازه‌گیری نیز در محدوده قابل قبول ارزیابی گردید (88/0=?). به منظور پردازش و تجزیه تحلیل داده ها، نرم افزار آماری نسخه 5/11 SPSS به کار گرفته شد. بر اساس یافته ها، شش متغیر ضعف مالی اعضای سازمان؛ ضعف در زیرساخت ها، قیمت پایین محصول خرما در بازار و نوسان شدید آن، فقدان مشتری در بازار، اعمال تبعیض از طرف دولت یا مقتدران محلی، و دادن وعده‌های غیر واقعی به کشاورزان برای تشکل‌سازی به عنوان بازدارنده های مهم اثرگذار بر توسعه سازمان های کشاورزان نخل دار از دید کارشناسان و نخل‎داران شناسایی شدند.
کلیدواژه سازمان کشاورزان ,عوامل بازدارنده ,کشاورزان خرده پا ,مشارکت محلی
آدرس دانشگاه تهران, دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی , ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - اهواز, ایران
پست الکترونیکی tahmasebi@mialinator.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved