>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل مولفه های پیش برنده در توسعه واحدهای گلخانه ای (مطالعه موردی شهرستان ورامین)  
   
نویسنده غنجی مستانه ,خوشنودی فر زهرا ,ایروانی هوشنگ
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1390 - دوره : 42 - شماره : 3 - صفحه:403 -411
چکیده    یکی از گزینه های مناسب در جهت تجاری و رقابتی شدن بخش کشاورزی و حضور فعال آن در بازارهای جهانی توسعه واحدهای تجاری بهره برداری گلخانه ای می باشد. تنوع اقلیمی، نیروی کار فراوان، دانش فنی تولید و وجود انرژی ارزان، زمینه های مناسبی برای توسعه واحدهای گلخانه ای در ایران می باشند. هدف پژوهش حاضر تحلیل مولفه های پیش برنده در توسعه واحدهای گلخانه ای بود. این پژوهش از نوع کاربردی و روش از نوع پیمایشی و نمونه آماری آن، 90 نفر از گلخانه داران واحدهای تولیدی گلخانه ای بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای بوده که پایایی و روایی محتوایی آن با استفاده از ضریب کرونباخ آلفا (82/0) و نظر خواهی از کارشناسان و اساتید مرتبط با موضوع تایید شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS به عمل آمده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داده است که مولفه‎های اعتباری- مالی، فنی- تکنولوژی، فردی- حرفه ای و زیرساختی - حمایتی دولت مهم ترین مولفه های پیش برنده در توسعه واحدهای گلخانه ای بوده اند که در مجموع 07/83 درصد واریانس را تبیین نموده اند.
کلیدواژه واحدهای تولیدی گلخانه ای ,مولفه های پیش برنده ,توسعه واحدهای گلخانه ای ,تحلیل مولفه ها
آدرس دانشگاه تهران, دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دانشگاه تهران, استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی iravani@mailinator.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved