>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل رفتار فصلی و پیوستگی مکانی بازار (مطالعه موردی: بازار گوشت مرغ در ایران)  
   
نویسنده دشتی قادر ,رسولی زهرا ,قهرمان زاده محمد
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1390 - دوره : 42 - شماره : 3 - صفحه:323 -333
چکیده    به واسطه معلوم نبودن وضعیت پیوستگی بازار گوشت مرغ در کشور و اهمیت آن در تعدیل عرضه، ثبات قیمت و اتخاذ سیاستهای مناسب پرداختن علمی به پیوستگی مکانی بازار و قانون قیمت واحد و نیز تحلیل رفتار فصلی از اهمیت و جایگاه ویژه ای در تحقیقات اقتصادی برخوردار می باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر شرایط پیوستگی مکانی بازار و قانون قیمت واحد برای محصول گوشت مرغ با در نظر گرفتن رفتار فصلی قیمت آن در پنج استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و تهران با استفاده از داده‌های سه‌ماهانه قیمت عمده فروشی درطی سالهای 88-1377 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از روش هم جمعی فصلی با کاربرد الگوی تصحیح خطای فصلی برداری بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که سریهای قیمت گوشت مرغ از رفتار فصلی تبعیت می‌کنند و در بازار گوشت مرغ این استان ها، دو روند تصادفی مشترک وجود دارد که قیمت ها بر اساس آنها تعدیل می‌شوند. یافته‌های تحقیق موید آن است که در فراوانی بلندمدت و نیز در فراوانی فصلی شش‌ماهه، قانون قیمت واحد وجود ندارد ولی وجود پیوستگی جزیی در فراوانی‌های مذکور مورد تایید قرار گرفت.
کلیدواژه آزمون هم جمعی چندمتغیره Johansen ,پیوستگی مکانی بازار ,گوشت مرغ ,قانون قیمت واحد ,رفتار فصلی
آدرس دانشگاه تبریز, دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز, ایران
پست الکترونیکی ghahramanzadeh@mailinatior. .com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved