>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تخم مرغ در ایران  
   
نویسنده ایروانی سمانه ,حسینی صفدر ,آهو قلندری مریم
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1390 - دوره : 42 - شماره : 3 - صفحه:301 -311
چکیده    در این مطالعه سیاست های حمایتی دولت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تخم مرغ طی برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی دوره زمانی 87-1368 مورد بررسی قرار گرفته است. مقادیر حمایت با استفاده از شاخص های برآورد حمایت از تولیدکننده و برآورد حمایت از مصرف کننده (PSE و CSE) محاسبه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند در برنامه های اول، سوم و چهارم توسعه اقتصادی از تولیدکنندگان تخم مرغ حمایت شده در حالی که در برنامه دوم مالیات پنهان اخذ شده است. همچنین حمایت های بودجه ای دولت از تولیدکنندگان تا برنامه سوم توسعه روندکاهشی داشته و در برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه قبلی افزایش یافته است. در بین حمایت های بودجه ای دولت، بیشترین مقدار حمایت (62 درصد در کل برنامه های توسعه) مربوط به یارانه انرژی است. که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، حمایت از تولیدکنندگان به میزان قابل توجهی کاهش یافته و هزینه های تولید افزایش خواهد یافت که لازم است سیاست های مناسبی در جهت کاهش هزینه های ناشی از حذف یارانه ها اندیشیده شود. افزون براین، نتایج نشان دادند که میانگین شاخص حمایت درصدی مصرف کنندگان در همه دوره مورد بررسی مثبت بوده و بیشترین حمایت از مصرف کنندگان در برنامه دوم توسعه و برابر با 79 درصد بوده است.
کلیدواژه سیاست های حمایتی ,شاخص برآورد حمایت از تولید کننده (PSE) ,شاخص برآورد حمایت از مصرف کننده(CSE) ,تخم مرغ ,ایران
آدرس دانشگاه تهران, دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران , ایران, دانشگاه تهران, دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی maryamahooghalandari@mailinator.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved