>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1390 - دوره:42 - شماره:3


  tick  ارزیابی سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تخم مرغ در ایران - صفحه:301-311

  tick  الگوی بهینه و پایدار مصرف منابع آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دشت کبودرآهنگ همدان) - صفحه:313-322

  tick  تحلیل رفتار فصلی و پیوستگی مکانی بازار (مطالعه موردی: بازار گوشت مرغ در ایران) - صفحه:323-333

  tick  شناسایی عوامل بازدارنده توسعه سازمان های کشاورزان نخل دار استان خوزستان - صفحه:335-346

  tick  عوامل موثر بر دانش کشاورزان زعفران کار شهرستان تربت جام درباره اصول علمی و صحیح کشت زعفران - صفحه:347-356

  tick  بررسی خصوصیات کارآفرینانه دانشجویان پردیس کشاورزی دانشگاه تهران - صفحه:357-366

  tick  بررسی عوامل موثر بر پراکنش اراضی زراعی در شهرستان شیروان و چرداول و ارایه راه کارهای مناسب برای ساماندهی آنها - صفحه:367-378

  tick  شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران - صفحه:379-388

  tick  واکاوی ادراک و انتظارات دانشجویان کشاورزی از اشتغال پذیری رشته های کشاورزی در دانشکده های کشاورزی غرب کشور - صفحه:389-401

  tick  تحلیل مولفه های پیش برنده در توسعه واحدهای گلخانه ای (مطالعه موردی شهرستان ورامین) - صفحه:403-411

  tick  بررسی عوامل موثر بر به بهره برداری نرسیدن صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان زنجان - صفحه:413-421

  tick  بررسی نگرش‌های پا‌یداری در بین کشاورزان پنبه‌کار استان اصفهان - صفحه:423-431

  tick  نقش تعاونی های زنان روستایی در توانمندسازی اعضا - صفحه:433-444

  tick  بررسی رضایت شغلی کارشناسان شاغل در شرکت های خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان کرمانشاه - صفحه:445-451

  tick  عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تشکل های آب بران (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زنجان) - صفحه:453-466

  tick  بررسی تمایل روحانیون برای مشارکت در برنامه‌های آموزشی و ترویجی کشاورزی و منابع‌طبیعی - صفحه:467-479
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved