>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1391 - دوره:43-2 - شماره:1


  tick  تولید ناخالص زیست محیطی و درجه باز بودن تجاری - صفحه:1-10

  tick  برآورد میزان تمایل به پرداخت برای محصولات ارگانیک (مطالعه موردی خیار در استان تهران و سبزیجات در استان گیلان) - صفحه:11-18

  tick  برآورد ارزش حفظ کیفیت منابع آب مصرفی با استفاده از تمایل به پرداخت افراد در شهرستان یزد - صفحه:19-26

  tick  بررسی عوامل موثر بر استفاده سبزیکاران از منابع اطلاعاتی و کانال‎های ارتباطی جهت پیشگیری از آلودگی خاک (مطالعه موردی شهرستان ری) - صفحه:27-37

  tick  ارزیابی اثرات طرح های تجهیز و نوسازی اراضی (مطالعه موردی منطقه خور و بیابانک- استان اصفهان) - صفحه:39-48

  tick  بررسی نقش ابعاد تجاری سازی تحقیقات بر تحقیق و توسعه کارآفرینانه فناوری در بخش کشاورزی ایران - صفحه:49-61

  tick  تحلیل کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی - صفحه:63-76

  tick  بررسی عوامل سازمانی – مدیریتی موثر بر توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران - صفحه:77-90

  tick  تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر رفتار کارآفرینی توت فرنگی کاران استان کردستان، شهرستان سروآباد - صفحه:91-97

  tick  بررسی صلاحیت های عمومی مورد نیاز دانش آموختگان کشاورزی از دیدگاه مدیران بخش کشاورزی دولتی و مهندسان کشاورزی عضو نظام مهندسی استان کرمانشاه - صفحه:99-111

  tick  تحلیل میزان اثرگذاری مولفه های سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر - صفحه:113-123

  tick  شناسایی و واکاوی راهکارهای مقابله با خشکسالی در مناطق روستایی استان زنجان از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی - صفحه:125-134

  tick  پذیرش مدیریت ریسک در دامداران صنعتی استان تهران: سازه های تعیین کننده - صفحه:135-142

  tick  شناخت و واکاوی مولفه های موثر بر توسعه حرفه ای کارگزاران ترویج کشاورزی استان کرمانشاه - صفحه:143-155
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved