>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1389 - دوره:41-2 - شماره:1


  tick  مطالعه شکاف بهره وری در تولید نباتات صنعتی استان های مختلف ایران - صفحه:1-9

  tick  تأثیر آزادسازی تجاری بر آلودگی محیط زیست در ایران - صفحه:11-19

  tick  ارزیابی منافع کاهش آلودگی نیترات در آبهای مصرفی با روش ارزش گذاری مشروط (مطالعه موردی شالیکاران در روستاهای گیلان) - صفحه:21-27

  tick  تعیین عوامل مؤثر بر ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی - صفحه:29-39

  tick  بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسهیم دانش در سازمان - صفحه:41-49

  tick  بررسی دانش گلخانه داران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات در کشت خیار گلخانه ای در استان خراسان رضوی - صفحه:51-57

  tick  تحلیل رفتار جستجوی اطلاعات از طریق اینترنت، از سوی دانشجویان کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی در ایران - صفحه:59-70

  tick  نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نسبت به مفاهیم کشاورزی پایدار و عوامل مؤثر بر آن - صفحه:71-78

  tick  بررسی رضایت شغلی کارشناسان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - صفحه:79-87

  tick  تحلیل نگرش شهروندان کرج نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان - صفحه:89-100

  tick  عوامل مؤثر بر اجرای تناوب زراعی توسط کشاورزان بخش حومه شهرستان گرگان - صفحه:101-109

  tick  تدوین و اعتبارسنجی شاخص های مناسب به منظور تحلیل نابرابری های فضایی توسعه کشاورزی (مطالعه موردی استان فارس) - صفحه:111-125
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved