>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و اولویت‌بندی سازوکارهای بدیل تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی  
   
نویسنده شریفی مهنوش ,رضوانفر احمد ,حسینی محمود ,موحد محمدی حمید
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1398 - دوره : 50-2 - شماره : 1 - صفحه:189 -200
چکیده    این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی گزیدارهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی کشاورزی در دو مرحله به انجام رسیده است. در مرحله اول تحقیق، با انجام مطالعه دلفی، شش گزیدار و هشت معیار برای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی شناسایی گردید. پس از ترسیم درخت تصمیم‌گیری، داده‌ها از طریق تکمیل 15 پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی با تجربه در زمینه تجاری‌سازی تحقیقات، بر مبنای مقایسه‌های زوجی، گردآوری و از نرم‌افزار expert choice برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. گزیدارهای شناسایی شده برحسب وزن نسبی به ترتیب زیر اولویت‌بندی گردید: (1) سرمایه‌گذاری مشترک دانشگاه با صنایع و بخش خصوصی برای بهره‌برداری تجاری از یافته‌های تحقیقاتی؛ (2) راه‌اندازی شرکتی به صورت تعاونی یا سهامی زیر نظر دانشگاه برای بهره‌برداری تجاری از یافته‌های تحقیقاتی؛ (3) فروش حقوق مالکیت دارایی‌های فکری برآمده از تحقیقات دانشگاهی؛ (4) ارایه خدمات فنی و مهندسی توسط اعضای هیات علمی؛ (5) ثبت واگذاری امتیاز بهره‌برداری از اختراعات برآمده از تحقیقات دانشگاهی؛ و (6) راه‌اندازی شرکت‌های مستقل از دانشگاه توسط اعضای هیات علمی برای بهره‌برداری تجاری از یافته‌های تحقیقاتی.
کلیدواژه تحقیقات دانشگاهی کشاورزی، تجاری‌سازی تحقیقات، فن دلفی، تحلیل سلسله مراتبی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved