>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل راهبردی مدیریت گردشگری روستایی با استفاده از تکنیک swot و تشکیل ماتریس qspm در استان کرمانشاه  
   
نویسنده رضایی عبدالمطلب ,جلیلیان سارا
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1398 - دوره : 50-2 - شماره : 1 - صفحه:201 -218
چکیده    مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها به شیوه swot به ارائه راهبرد در جهت توسعه پایدار گردشگری در مناطق روستایی کرمانشاه پرداخته است. به این منظور ابتدا نسبت به شناسایی عوامل درونی و بیرونی تاثیر گذار بر مدیریت گردشگری روستایی استان کرمانشاه اقدام و در مرحله ی بعد به تجزیه و تحلیل و تدوین راهبرد موردنظر با استفاده از ماتریس qspm پرداخته شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظر کارشناسان تایید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. جامعه مورد بررسی شامل کارشناسان و مدیران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان به تعداد 50 نفر بود که 17 نفر از آنان به طور هدفمند انتخاب گردیدند. یافته‌های تحقیق نشان داد از میان راهبردهای چهار‌گانه برای توسعه ی گردشگری روستایی از نظر جامعه آماری مورد مطالعه راهبرد های تهاجمی مناسب ترین راهبرد می باشد. با توجه به نتایج ماتریس کمّی راهبردی می‌توان راهبردهای ذیل را به منظور مدیریت هرچه موثرتر گردشگری روستایی درنظر گرفت. ترتیب اولویت راهبردها براساس میزان و وزن کلی آن ها در اصلاح و حرکت به سمت توسعه ی پایدار است. برای نمونه راهبرد" بازنگری جهت استفاده بهینه و هدفمند از منافع گردشگری"، جذابیت بالایی به لحاظ اجرای مدیریت گردشگری پایدار روستایی دارد. همچنین نتایج نشان داد که بنابر نظر مدیران و کارشناسان، راهبرد اصلی شناسایی شده، راهبرد بازنگری (wo) با نمره 3.61 می باشد.
کلیدواژه گردشگری روستایی، swot، گردشگری پایدار، استان کرمانشاه
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved