>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش تغییرات ترجیحات مصرف کنندگان آلمانی از پسته ایران و آمریکا با استفاده از روش ناپارامتری ترجیحات آشکار شده  
   
نویسنده سلامی حبیب اله ,صدفی آبکنار سهراب
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1398 - دوره : 50-2 - شماره : 1 - صفحه:79 -95
چکیده    مشاهده افلاتوکسین در پسته ایران در مقاطی از زمان از یک سو و تداوم جایگزینی پسته آمریکا بجای پسته ایران در بازار آلمان این فرضیه را تداعی می کند که ممکن است تغییراتی در ترجیحات مصرف‎کنندگان آلمانی به ضرر پسته ایران رخ داده باشد. تحقیق حاضر به دنبال آن است این فرضیه را مورد آزمون قرار دهد. در این راستا، اطلاعات و آمار مربوط به واردات پسته آلمان از ایران و آمریکا طی دوره 2015-1988 با استفاده از رهیافت ناپارامتریک بر مبنای اصول ضعیف و قوی  ترجیحات آشکار شده بررسی شده است. به علاوه، برای اطمینان از معنی‎داری نقض‎های احتمالی مشاهده شده از آزمون kw کمک گرفته شده است. نتایج نشان داد اولا، تغییرات ساختاری در ترجیحات مصرف‎کنندگان آلمانی پسته ایران به ضرر پسته ایران رخ داده است. ثانیا، منشاء  اصلی بروز این رخداد ملاحظات بهداشتی ناشی از مشاهد افلاتوکسین در پسته ایران بوده است. بنابراین، بدست آوردن دوباره بازار آلمان برای صادرکنندگان ایرانی کاری دشوار است. اطمینان از تداوم صادرات پسته سالم و تضمین آن توسط مسئولین رسمی بهداشتی شاید بتواند کمکی به بازگرداندن بازار آلمان به صادرکنندگان پسته ایران باشد.
کلیدواژه پسته، رهیافت ناپارامتریک، آزمون، k-w ، warp ، sarp
آدرس دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, ایران, دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved