>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی طرح مددکاران ترویجی در شهرستان کرمانشاه  
   
نویسنده اسدی علی ,مرادی مصطفی
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1398 - دوره : 50-2 - شماره : 1 - صفحه:219 -229
چکیده    با توجه به پراکندگی مناطق روستایی و لزوم استقرار شبکه ترویج در این مناطق، طرح مددکاران ترویجی به‌منظور زمینه‌سازی و تسریع در ارائه خدمات آموزشی ترویجی توسط معاونت ترویج و نظام بهره‌برداری وزارت جهاد کشاورزی تدوین‌شده است. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرح مددکاران ترویجی در شهرستان کرمانشاه بود. تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی، به لحاظ گردآوری داده‌ها پیمایشی و از نوع پژوهش های ارزشیابی بود. جامعه آماری پژوهش مددکاران ترویجی در شهرستان کرمانشاه در سال 1395 بودند (443=n) که 205 نفر از آنان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان دانشگاهی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی موارد بالاتر از 0.7 بود) تایید گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری  spss21استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که طرح مددکاران ترویجی در شهرستان کرمانشاه نتوانسته است در دستیابی به اهداف خود موفقیت چندانی به دست آورد و در حد متوسط (به میزان 46.27 درصد) اثربخش بوده است. از این رو، انجام اقدامات لازم در جهت شناسایی و رفع مشکلات از سوی مسئولین مربوطه در راستای بهبود اثربخشی طرح ضرورت می یابد.
کلیدواژه اثربخشی، شهرستان کرمانشاه، مددکاران ترویجی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده اقصاد و توسعه کشاورزی, گروه مدیریت و توسعه کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقصاد و توسعه کشاورزی, گروه مدیریت و توسعه کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved