>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر آبزی‌پروری پایدار (مورد: مزارع آبزی پروری استان لرستان)  
   
نویسنده فراشی زینب ,غلامرضایی سعید ,قنبری موحد رضوان
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1398 - دوره : 50-2 - شماره : 1 - صفحه:161 -171
چکیده    امروزه صنعت آبزی‌پروری به عنوان یکی از مهمترین زیر بخش‌های اقتصادی در تامین امنیت غذایی، تجارت، اشتغال زایی و محرومیت‌زدایی مناطق روستایی در جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر آبزی‌پروری پایدار در استان لرستان می‌باشد. این تحقیق کاربردی به شیوه پیمایشی انجام شده است و از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه آبزی‌پروران در استان لرستان بوده است که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 101 نفر تعیین شد. در این تحقیق، پایداری مزارع آبزی‌پروری از ترکیب شاخص‌های سه‌گانه پایداری (اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی) حاصل شده است. نتایج حاصل از بررسی سطح پایداری، حاکی از پایداری متوسط در این مزارع می‌باشد. همچنین مشخص گردید که ارتباط مثبت و معناداری بین ویژگی‌های فنی آبزی‌پروران و فعالیت‌های آموزشی ترویجی و پایداری کل مزارع آبزی‌پروری وجود دارد و نیز تاثیرگذارترین متغیرها بر پایداری کل، میزان استفاده مجاز از ضدعفونی‌کننده‌ها، تعداد دوره‌ آموزشی حین فعالیت، دمای آب ورودی به مزرعه، تعداد دوره آموزشی قبل از فعالیت و هزینه آب‌بها بوده‌اند که جمعاً 44.3 درصد از تغییرات متغیر میزان پایداری کل را تبیین می‌کنند. در این راستا جهت ارتقای پایداری این مزارع، برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت تغذیه، مدیریت هزینه، مدیریت مواد ضد عفونی‌کننده، تشکیل تعاونی‌های آبزی‌پروری و رعایت ملاحظات فنی کارشناسان شیلات پیشنهاد می‌گردد.
کلیدواژه پایداری، آبزی‌پروری پایدار، استان لرستان
آدرس دانشگاه لرستان, دانشکده کشاورزی, گروه توسعه روستایی, ایران, دانشگاه لرستان, دانشکده کشاورزی, گروه توسعه روستایی, ایران, دانشگاه لرستان, دانشکده کشاورزی, گروه توسعه روستایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved