>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر موفقیت و استمرار فعالیت کلینیک‌های گیاه‌پزشکی در شهرستان‌های جنوبی استان تهران  
   
نویسنده بادسار محمد ,شاهی جاجان مقصود ,کرمی دهکردی اسماعیل
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1398 - دوره : 50-2 - شماره : 1 - صفحه:173 -188
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مدیریتی، فنی و ساختاری بر موفقیت و استمرار فعالیت کلینیک‌های گیاه پزشکی از دیدگاه بهره‌برداران در شهرستان‌های جنوبی استان تهران انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کشاورزان و بهره‌برداران ساکن در شهرستان‌های جنوبی استان تهران (13222n=) بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 193 تن انتخاب شد که از میان داده های جمع آوری شده تعداد 191 مورد وارد داده پردازی شد ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود و تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار spss20 و amos20 انجام شد. نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان داد 73.3 درصد از پاسخگویان سطح استمرار فعالیت و 50.3 درصد سطح موفقیت کلینیک های گیاه پزشکی را در حد متوسط ارزیابی کردند. نتایج حاصل از بررسی عوامل موثر بر موفقیت و استمرار فعالیت کلینیک‌های گیاه پزشکی با استفاده از تحلیل مسیر نشان داد که اثر هر سه دسته از عوامل مدیریتی، فنی و تخصصی و ساختاری و نهادی بر سطح موفقیت و استمرار فعالیت کلینیک‌های گیاه پزشکی معنی‌دار بوده و این عوامل تبیین کننده 60 درصد از تغییرات سطح موفقیت کلینیک‌های گیاه پزشکی و همچنین 47 درصد از تغییرات سطح استمرار فعالیت آن‌ها در میان پاسخگویان می‌باشند.
کلیدواژه موفقیت، استمرار، کلینیک‌های گیاه پزشکی، استان تهران
آدرس دانشگاه زنجان, گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی, ایران, دانشگاه زنجان, گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی, ایران, دانشگاه زنجان, گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved