>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز  
   
نویسنده صلاحی مقدم نفیسه ,رضایی روح اله ,شعبانعلی فمی حسین
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1398 - دوره : 50-2 - شماره : 1 - صفحه:147 -160
چکیده    هدف از این پژوهش توصیفی همبستگی، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش‌ شامل 272 نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در استان البرز بود که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 213 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب برای انجام پژوهش‌ انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‎های استاندارد استفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار پژوهش‌ نیز از طریق برآورد مدل اندازه‎گیری و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. داده های گردآوری شده با استفاده از روش چند متغیره مدل‎سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش‌ نشان داد که سرمایه اجتماعی، اثر مثبت و معنی داری بر متغیر وابستۀ پژوهش داشته و در مجموع 61 درصد از واریانس مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز را تبیین کرد. با توجه به یافته های پژوهش، می‎توان نتیجه گرفت که تقویت سرمایه اجتماعی به طور مستقیم منجر به بهبود مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی می شود.
کلیدواژه سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش، سازمان جهاد کشاورزی، کارشناسان
آدرس دانشگاه زنجان, دانشکده کشاورزی, گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی, ایران, دانشگاه زنجان, دانشکده کشاورزی, گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی, ایران, دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved