>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مهارت تفکر انتقادی اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی و منابع‌طبیعی دولتی و آزاد شهر اصفهان  
   
نویسنده فاتحی خوزانی بهروز ,موحد محمدی حمید ,رضایی عبدالمطلب
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1398 - دوره : 50-2 - شماره : 3 - صفحه:467 -483
چکیده    در دنیای امروز، حجم بالای اطلاعات، انسان را در تصمیم گیری ها به دردسر انداخته است. به همین منظور، دستیابی انسان به تفکر انتقادی به عنوان یک راه حل اساسی جهت برون رفت از این سردرگمی ها قلمداد می شود. هدف این پژوهش، بررسی مهارت تفکر انتقادی اعضای هیات‏علمی دانشکده‏های کشاورزی و منابع‏طبیعی دولتی و آزاد شهر اصفهان بود. جامعه آماری برابر با 168 عضو هیات‏علمی بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 117 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین گردید. برای انجام پژوهش، از نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب استفاده شد. ابزار تحقیق شامل آزمون استاندارد مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) می باشد. روایی ابزار تحقیق بر‏اساس نظر اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید. برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه تفکر انتقادی از فرمول کودرریچاردسون (0.82) استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم‌افزار spsswin23  تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مهارت تفکر انتقادی اعضای هیات‏علمی در سطح پایین قرار دارد. نتایج میزان خرده آزمون‏های تفکر انتقادی نشان داد که خرده آزمون استدلال قیاسی (5.47) از 16، استدلال استقرایی (4.16) از 14، ارزیابی (4.26) از 14، استنباط (3.82) از 11 و تحلیل (2.75) از 9 می‏باشد. یافته های تحلیل خوشه ای نشان داد، اعضای هیات‏علمی در پنج خوشه (ارزیابی و استدلال استقرایی رشدیافته، تفکر انتقادی نسبتاً رشدیافته، تفکر انتقادی رشدنیافته، تفکر انتقادی در حال رشد، تفکر انتقادی انجمادیافته) طبقه‏بندی می‏شوند.
کلیدواژه مهارت تفکر انتقادی، اعضای هیات علمی، دانشگاه دولتی و آزاد، کشاورزی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved