>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر تجارت آب مجازی محصول گندم با استفاده از مدل جاذبه  
   
نویسنده شیرزادی الهام ,سایه میری علی ,عسگری حشمت اله
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1398 - دوره : 50-2 - شماره : 3 - صفحه:501 -513
چکیده    افزایش تقاضای منابع آب ناشی از رشد جمعیت و توسعه اقتصادی از یک سو و هدر رفت آب و کاهش بارندگی از سوی دیگر، توجه به سمت تقاضای آب در سطح کلان و سیاست گذاری را ضروری ساخته است. با توجه به رویکرد جدید کشورها در موضوع تجارت آب مجازی و بنابر جایگاه نظریه هکشر اوهلین (ho)، بررسی تجارت آب مجازی نکات ارزنده ای برای برنامه ریزان بخش آب و کشاورزی به همراه خواهد داشت. این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر تجارت آب مجازی (vwt) با استفاده از مدل جاذبه (gm) بر اساس تئوری ho پرداخته شده است.  بدین منظور با استفاده از پایگاه داده های بین المللی بانک جهانی و فائو، آمار محصول گندم در کشورهای منتخب در بازه زمانی 4دوره 5 ساله طی سال های 1994-2013 گرد آوری گردید. در طی بازه زمانی مورد مطالعه، کل حجم آب مجازی وارد شده و صادر شده گندم به ترتیب معادل  44.1  و 235.7 میلیارد متر مکعب بوده است. بیشترین اثرگذاری بر  gmمربوط به سطح زیر کشت محصول گندم با ضریب تعیین 2.54 است. با توجه به بی اثر بودن قیمت آب بر تجارت آب مجازی می توان بر ارزش گذاری منطقی قیمت آب به منظور تفکیک تعرفه نرخ آب بها توجه ویژه نشان داد.
کلیدواژه تجارت آب مجازی، عوامل موثر، مدل جاذبه، گندم، هکشر اوهلین
آدرس دانشگاه ایلام, دانشکده علوم انسانی, ایران, دانشگاه ایلام, دانشکده علوم انسانی, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه ایلام, دانشکده علوم انسانی, گروه اقتصاد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved