>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل رابطه بین مولفه‌های توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی  
   
نویسنده نعیمی امیر ,پزشکی راد غلامرضا ,صدیقی حسن ,قلی پور آرین
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1398 - دوره : 50-2 - شماره : 3 - صفحه:629 -642
چکیده    امروزه توانمندسازی منابع انسانی سازمان ها، عنصر اصلی و مهمی است که می تواند به عنوان عاملی در جهت پویایی سازمان ها گام برداشته و بستر لازم  را برای  بروز رفتارهای شهروندی سازمانی فراهم نماید. این تحقیق با هدف تحلیل رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی انجام شد. مطالعه کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان معاونت های ستادی وزارت جهاد کشاورزی بودند (1222=n). حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین شد (295=n). نمونه گیری به روش طبقه ای تناسبی انجام شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی تایید شد. برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه آزمون مقدماتی انجام شد و مقدار آلفای کرونباخ 0.78 و 0.85 به دست آمد. یافته های تحقیق نشان داد مولفه های شایستگی، خودتعیینی، موثر بودن، معنی داربودن و اعتماد با رفتار شهروندی سازمانی همبستگی مثبت و معنی داری دارند. نتایج رگرسیون خطی نشان داد که مولفه اعتماد 32.5 درصد از تغییرات بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را در بین کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تبیین می کند.
کلیدواژه توانمندسازی روانشناختی، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان، وزارت جهاد کشاورزی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه تریبت مدرس, دانشکده کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت و منابع انسانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved