>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش سیاست های کمیته امداد امام (ره) در توانمندسازی اجتماعی خانوارهای زیرپوشش روستایی مطالعه موردی: ناحیه مرکزی استان گیلان  
   
نویسنده محمدی علیرضا ,آمار تیمور ,مولایی هشجین نصراله
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1398 - دوره : 50-2 - شماره : 3 - صفحه:577 -593
چکیده    توانمندسازی خانوارهای روستایی از مسائل اصلی جامعه امروز کشورهای درحال توسعه همچون ایران است. هدف اصلی از انجام این پژوهش موضوع توانمندسازی اجتماعی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) در رابطه با سیاست های اجرایی این نهاد است. ناحیه مرکزی استان گیلان به عنوان قلمرو مکانی پژوهش انتخاب شد. شش شهرستان ناحیه مرکزی استان گیلان، در مجموع تعداد 53381 مددجو را به خود اختصاص داده اند. براساس جدول مورگان، اندازه نمونه در پژوهش حاضر برابر با 382 مددجو بوده است این اندازه نمونه براساس سهم نسبی مددجویان در هر یک از شهرستان های مورد مطالعه توزیع شد. در نهایت تعداد 345 پرسشنامه کامل و بدون خطا جمع آوری شد.یافته های پژوهش نشان داد که سطح روانشناختی مددجویان با نمره میانگین 3.03 نسبت به سایر شاخص‌های توانمندسازی اجتماعی وضعیت بهتری دارد.نهایتاً نمره میانگین برای توانمندسازی اجتماعی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) در ناحیه مرکزی استان گیلان برابر با 2.59 است. همچنین نتایج نشان داد که مددجویان روستایی ناحیه مرکزی استان گیلان، از سیاست هدایت اعتبارات ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها با نمره میانگین 2.46 بیشترین رضایت‌مندی و از سیاست پرداخت اعتبارات خرد قرض الحسنه ای با نمره میانگین 2.04 کمترین رضایت‌مندی را داشته اند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که سه متغیر سطح مشارکت مددجویان، رفاه و کیفیت زندگی و سواد و آموزش مددجویان با تمام سیاست ها رابطه معنادار داشتند. از سوی دیگر متغیر روانشناختی مددجویان تنها با سیاست پرداخت اعتبارات خرد قرض الحسنه‌ای رابطه معنادار پیدا کرد. در نهایت بررسی میزان همبستگی متغیر توانمندسازی اجتماعی با سیاست های چهارگانه نشان از آن دارد که این موضوع با هر چهار سیاست مورد مطالعه در ارتباط است.
کلیدواژه کمیته امداد امام (ره)، توسعه روستایی، توانمندسازی، توانمندسازی اجتماعی
آدرس دانشگاه آزاد اسامی واحد رشت, گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved