>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1398 - دوره:50-2 - شماره:3


  tick  تحلیل عوامل موثر بر کاهش مصرف کودهای شیمیایی در راستای دستیابی به تولید پایدار زعفران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد) - صفحه:421-435

  tick  بررسی عدم حضور ویژگی‌ها در آزمون انتخاب با رویکرد ویژگی‌های غیرحضوری درون‌زا (مطالعه موردی مصرف‌کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران) - صفحه:437-449

  tick  برآورد تمایل به پرداخت جهت بهبود کیفیت هوا با تاکید بر بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی در شهرستان اهواز - صفحه:451-465

  tick  بررسی مهارت تفکر انتقادی اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی و منابع‌طبیعی دولتی و آزاد شهر اصفهان - صفحه:467-483

  tick  شناسایی معیارها و سنجش سطح توسعه اکوتوریسم پایدار در بین قطب‌های گردشگری استان لرستان - صفحه:483-499

  tick  بررسی عوامل موثر بر تجارت آب مجازی محصول گندم با استفاده از مدل جاذبه - صفحه:501-513

  tick  ارزیابی کارایی مدیریت آبیاری و کشاورزی تشکل‌های آب‌بران استان خوزستان - صفحه:515-530

  tick  ارزیابی نقش مدیریت در عملکرد تعاونی‌های تولید روستایی مورد نمونه: استان اصفهان - صفحه:531-548

  tick  دلایل عدم موفقیت ترویج کشاورزی با استفاده از تئوری بنیانی (مورد مطالعه: جهاد کشاورزی استان لرستان) - صفحه:549-575

  tick  بررسی نقش سیاست های کمیته امداد امام (ره) در توانمندسازی اجتماعی خانوارهای زیرپوشش روستایی مطالعه موردی: ناحیه مرکزی استان گیلان - صفحه:577-593

  tick  بررسی نقش پیوند شبکه اجتماعی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی استان اصفهان - صفحه:595-609

  tick  سازوکارهای بهبود دسترسی کشاورزان به خدمات کشاورزی ارگانیک ( مورد مطالعه: استان قم) - صفحه:611-627

  tick  تحلیل رابطه بین مولفه‌های توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی - صفحه:629-642
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved