>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر استراتژی‌های رقابتی، ادراک از محیط پویا و جهت‌گیری بازار بر عملکرد با تعدیلگری زیرکی بازار (مورد مطالعه صنعت لبنیات)  
   
نویسنده بلوچی حسین ,ملکی مین باش رزگاه مرتضی ,فیض داود ,حسن قلی پور یاصوری طهمورث
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1397 - دوره : 49-2 - شماره : 3 - صفحه:473 -486
چکیده    هدف پژوهش حاضر ارائه راهکارهای کاربردی به ‌منظور ایجاد فهم مناسب از بازار، رقبا و مشتریان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفیعلّی است. در این پژوهش ابتدا مدل نظری و فرضیات بین متغیرها توسعه داده شد و جهت بررسی فرضیات پژوهش، مدل معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری مدیران و کارکنان فروش شرکت‌های لبنی شهر مشهد است. از این رو نمونه‌ای برابر با 226 نفر بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه‎گیری در دسترس انتخاب شد. برای جمع‎آوری داده‎ها از پرسشنامه استفاده شد، پایایی پرسشنامه به‌وسیله آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن با استفاده از روایی سازه (هم‎گرا) و روایی واگرا مورد تایید قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان داد که راهبرد‌های رقابتی بر جهت‌گیری و عملکرد بازار تاثیرگذار است. هم‌چنین نقش  زیرکی بازار در روابط بین ادراک از محیط و جهت‌گیری بازار با عملکرد بازار مورد تایید قرار گرفت.
کلیدواژه ادراک از محیط پویا، جهت‌گیری بازار، زیرکی بازار، عملکرد بازار
آدرس دانشگاه سمنان, دانشکده اقتصاد و مدیریت, ایران, دانشگاه سمنان, دانشکده اقتصاد و مدیریت, ایران, دانشگاه سمنان, دانشکده اقتصاد و مدیریت, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت بازرگانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved