>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل و ارزیابی ریسک‌های مرتبط با تولید گندم در زنجیره تامین نان استان خوزستان  
   
نویسنده هاشمی نژاد آذر ,غنیان منصور ,عبدشاهی عباس ,خسروی پور بهمن
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1397 - دوره : 49-2 - شماره : 3 - صفحه:439 -459
چکیده    هدف از این پژوهش، ارزیابی ریسک های مرتبط با تولید گندم در زنجیره تامین نان استان خوزستان است که در دو فاز انجام گرفته  است. به این منظور از روش  پژوهش ترکیبی اکتشافی استفاده گردید که در فاز اول از تئوری بنیانی برای شناسایی ریسک و در فاز دوم از پیمایش مقطعی برای ارزیابی ریسک مورد بهره برداری قرار گرفت. در فاز اول، از میان جامعه آماری، شامل کارشناسان و کشاورزان پیش‌رو در تولید گندم، 15 نفر به روش  نمونه گیری هدفمند ترکیبی(بارز و موارد شناخته شده) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مرحله، مصاحبه نیمه ساختارمند و مشاهده بوده است. در فاز دوم،  از میان جامعه آماری، شامل کشاورزان گندمکار،150 نفر به روش نمونه گیری هدفمند بارز به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. . ابزار جمع آوری اطلاعات در این مرحله، چک لیست بوده است. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک ارزیابی حالت‌های شکست و اثرات آن استفاده  شد. قابلیت اعتبار ریسک های شناسایی شده و روایی چک لیست ها با نظر صاحب‌نظران و متخصصین مربوطه مورد تایید قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تئوری بنیانی در فاز اول، 12 مقوله ریسک، شناسایی شد و نتایج ارزیابی ریسک ها نیز بیانگر آن بود که به ترتیب ریسک محیطی، ریسک ایمنی محصول و محیط زیست، ریسک تامین نهاده ها، ریسک فعالیت های زراعی، ریسک زیرساخت ها، ریسک فناوری، ریسک دسترسی به اطلاعات و آموزش های ترویجی، ریسک مالی، ریسک زمانی، ریسک بازار، ریسک  پژوهش و توسعه، ریسک انسانی در اولویت بندی ریسک های مرتبط با تولید گندم قرار دارند. همچنین ریسک محیطی در زمره یکی از ریسک های بسیار نیرومند، ریسک ایمنی محصول و محیط زیست به عنوان یکی از ریسک های  نیرومند و ریسک های بازار،  پژوهش و توسعه انسانی از جمله ریسک های ضعیف ارزیابی شدند.
کلیدواژه ارزیابی ریسک، گندم، زنجیره تامین نان، ریسک محیطی، ریسک تولید
آدرس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی, ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی, ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved