>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش تاب‏آوری در برابر تغییراقلیم بر سطح امنیت غذایی در خانوارهای روستایی تحت پروژه منارید در استان یزد  
   
نویسنده باقری فهرجی رضا ,قره چایی حمیدرضا ,سواری مسلم
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1397 - دوره : 49-2 - شماره : 2 - صفحه:347 -359
چکیده    این پژوهش با هدف کلی واکاوی تاثیرات تاب‏آوری در برابر تغییراقلیم بر امنیت غذایی در استان یزد انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه روستاییان تحت پروژه منارید در استان یزد طی سال 1394 بود (n=1169). با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 290 نفر برآورد شد و اعضای نمونه با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب (براساس جمعیت) انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع‏آوری داده‌ها پژوهش پرسشنامه‏ای بود که روایی آن را جمعی از متخصصان و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ تایید کرد. تجزیه و تحلیل داده‏ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss18 انجام شد. نتایج پژوهش نشانگر وضعیت نامناسب امنیت غذایی و تاب‏آوری خانوارهای روستایی در برابر تغییر اقلیم بود. همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی‏داری در سطح یک درصد بین ابعاد تاب‏آوری در برابر تغییر اقلیم با سطح امنیت غذایی وجود دارد. علاوه بر این نتایج حاصل از تکنیک رگرسیون لجستیک ترتیبی نشان داد که از چهار بعد تاب‏آوری سه مولفه آن (اقتصادی، روانشناختی و محیطی) تاثیر مثبت و معنی‏داری بر سطح امنیت غذایی خانوارها دارند.
کلیدواژه امنیت غذایی، تاب‏آوری، تغییراقلیم، پروژه منارید
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
پست الکترونیکی savari@ramin.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved