>
Fa   |   Ar   |   En
   مولفه‌های تاثیرگذار بر تحول نظام ترویج کشاورزی ایران  
   
نویسنده علیزاده ندا ,علیپور حسن ,میرترابی مهدیه السادات ,موذن زینب
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1397 - دوره : 49-2 - شماره : 2 - صفحه:331 -345
چکیده    هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مولفه‌های تاثیر‌گذار بر تحول نظام ترویج کشاورزی ایران بود که با استفاده از یک رویکرد کیفی به انجام رسید. در مرحله اول پژوهش، مولفه‌های تاثیرگذار برتحول نظام ترویج کشاورزی در سایر کشورها (15 کشور) با استفاده از روش تحقیق فراترکیب، مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله، 11 مولفه شناسایی شدند که عبارت بودند از تمرکززدایی، خصوصی‌سازی، گسترش فناوری اطلاعات، تقاضامحوری، خدمات مشاوره‌ای، ترویج تکثرگرا، تقویت تعاملات ترویج با مراکز تحقیقاتی، اصلاح سیاست‌ها، انجام حمایت‌های زیست محیطی، مدیریت دانش و افزایش سطح پوشش مناطق روستایی. مرحله دوم تحقیق با استفاده از تکنیک دلفی و بهره‌گیری از نظر کارشناسان معاونت ترویج و اعضای هیات علمی ترویج در دانشکده‌های کشاورزی تهران، تربیت مدرس و شیراز (n=55)، به منظور مشخص نمودن میزان توافق نظر اعضاء نسبت به اینکه مولفه‌های شناسایی شده چقدر در تحول نظام ترویج کشاورزی ایران می‌توانند موثر باشند؛ انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در مورد مولفه‌های تقویت تعاملات ترویج و تحقیق، اصلاح سیاست‌ها، ترویج تکثرگرا، تمرکززدایی، و سرمایه‌گذاری، توافق نظر بیش از 90 درصدی در بین جامعه آماری وجود داشت. در مرحله سوم، وضعیت فعلی نظام ترویج کشاورزی ایران نسبت به هر یک از مولفه‌های شناسایی شده، با استفاده از روش کمی، مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که در نظام فعلی ترویج ایران، تمرکز‌زدایی، خصوصی‌سازی و تقویت تعاملات، بیش از سایر مولفه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، در مرحله چهارم، از تلفیق مراحل سه‌گانه فوق، نظریه تحول آفرینی نظام ترویج کشاورزی بر اساس الگوی اشتراوس و کوربن، با استفاده از رویکرد کیفی نظریه برخاسته از داده‌ها به دست آمد.
کلیدواژه مولفه، تحول نظام ترویج کشاورزی، روش تحقیق کیفی، فراترکیب.‏
آدرس سازمان تحقیقات،‌ آموزش و ترویج کشاورزی, ایران, سازمان تحقیقات،‌ آموزش و ترویج کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved