>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر کیفیت زندگی مصرف‌کنندگان بر قصد خرید خیار ارگانیک در شهر تبریز  
   
نویسنده راحلی حسین ,صندوقی عطیه
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1397 - دوره : 49-2 - شماره : 2 - صفحه:279 -291
چکیده    تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ابعاد کیفیت زندگی بر قصد خرید محصولات ارگانیک در میان مصرف کنندگان شهر تبریز پرداخت. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و با کمک فرمول کوکران، 224 نفر از مصرف کنندگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها و اطلاعات مورد نیاز در سال 1396 از طریق پیمایش های میدانی و تکمیل پرسش نامه استاندارد کیفیت زندگی سازمان سلامت جهانی (whoqol-bref) جمع آوری شد. به منظور دست یابی به ترجیح مصرف کننده در خرید خیار ارگانیک یا معمولی از روش انتخاب تجربی و برای بررسی روابط علّی بین متغیرها، از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای سلامت جسمانی، سلامت روان و سلامت محیط قادرند 52 درصد از تغییرات قصد مصرف کنندگان نسبت به خرید محصولات ارگانیک را تبیین کنند. متغیر روابط اجتماعی تاثیر معناداری بر پیش بینی قصد مصرف کنندگان نداشت. ترجیحات مصرف کنندگان نشان داد که به ترتیب 77/2 درصد خیار ارگانیک و 22/8 درصد خیار معمولی را انتخاب نخست خود می دانند و بر اساس نتایج آزمون t، میانگین کل کیفیت زندگی در افرادی که خیار ارگانیک در اولویت خرید آنان بوده است، بیشتر از افرادی است که خیار معمولی را انتخاب کرده اند. لذا، ارتقای کیفیت زندگی مصرف کنندگان در سه بعد سلامت جسمانی، روانی و محیط به منظور تشویق آنان به خرید محصولات ارگانیک پیشنهاد می شود.
کلیدواژه خیار ارگانیک، قصد خرید، کیفیت زندگی، انتخاب تجربی
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه ترویج و توسعه روستایی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه ترویج و توسعه روستایی, ایران
پست الکترونیکی asandoghi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved