>
Fa   |   Ar   |   En
   تخمین هزینه سایه‌ای شوری آب زیرزمینی مورد استفاده در تولید گندم آبی  
   
نویسنده خادمی شیراز ندا ,نجفی علمدارلو حامد ,خلیلیان صادق
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1397 - دوره : 49-2 - شماره : 2 - صفحه:215 -224
چکیده    خسارت های زیست محیطی ناشی از فعالیت های کشاورزی همواره یکی از چالش های پیش روی سیاست گزاران این بخش بوده است. بنابراین، برآورد هزینه اقتصادی این خسارت ها اهمیت دارد. هدف این مطالعه برآورد هزینه سایه ای خسارت زیست محیطی شوری آب ناشی از تولید گندم آبی در ایران در دوره 1380 تا 1391 بود. برای این منظور، یک تابع مسافت ستاده فضایی توسعه داده شد. نتایج نشان داد سهم خسارت ناشی از شوری آب، 4/6 درصد از قیمت گندم را تشکیل می دهد. 16 درصد از این میزان خسارت، ناشی از مجاورت مناطق با یکدیگر است. همچنین، نرخ رشد هزینه سایه ای شوری آب از قیمت گندم در دوره مورد بررسی بیشتر است که نشان از افزایش میزان خسارت های زیست محیطی است. تعیین هزینه سایه ای آلاینده های زیست محیطی می تواند در تعیین قیمت واقعی گندم و سطح زیرکشت پایدار هر استان، مورد توجه سیاست گزاران قرار گیرد.
کلیدواژه مسافت ستاده فضایی، شوری آب، گندم آبی، اثرات مجاورت
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved