>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1397 - دوره:49-2 - شماره:2


  tick  ارزیابی مالی تکنولوژی کشاورزی حفاظتی در تولید محصول گندم استان فارس (رویکرد تابع هزینه ترانسلوگ) - صفحه:179-190

  tick  برآورد کشش تقاضای ماهی بر پایه ترجیحات لکسیکوگرافیک: مطالعه موردی استان مازندران - صفحه:191-202

  tick  برآورد پیامد‌های اقتصادی و زیست محیطی برداشت از آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان اردکان) - صفحه:203-213

  tick  تخمین هزینه سایه‌ای شوری آب زیرزمینی مورد استفاده در تولید گندم آبی - صفحه:215-224

  tick  تاثیر مولفه های آموزش های کارآفرینانه بر توسعه مهارت های کارآفرینانه در دانشجویان رشته های کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران) - صفحه:225-238

  tick  تحلیل تقاضا برای میوه‌های ارگانیک در شهرستان بروجرد، با استفاده از الگوی اعتقادات سلامت - صفحه:239-250

  tick  عوامل موثر بر پذیرش باغ کاری در اراضی شیب دار: مورد مطالعه شهرستان های مینودشت و گالیکش استان گلستان - صفحه:251-262

  tick  رابطه‌ی گرایش کارآفرینانه‌ی فردی، یادگیری فردی و خلاقیت با عملکرد شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان - صفحه:263-277

  tick  بررسی تاثیر کیفیت زندگی مصرف‌کنندگان بر قصد خرید خیار ارگانیک در شهر تبریز - صفحه:279-291

  tick  بررسی تاثیر دانش، نگرش و رضایت مندی گلخانه داران عضو تعاونی شهرستان پاکدشت بر سطح پایداری گلخانه‌ها - صفحه:293-309

  tick  تحلیل شبکه اجتماعی رویکردی نوین در تبیین نظام ترویج و آموزش کشاورزی تکثرگرا: مورد مطالعه استان کرمان - صفحه:311-329

  tick  مولفه‌های تاثیرگذار بر تحول نظام ترویج کشاورزی ایران - صفحه:331-345

  tick  نقش تاب‏آوری در برابر تغییراقلیم بر سطح امنیت غذایی در خانوارهای روستایی تحت پروژه منارید در استان یزد - صفحه:347-359
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved