>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1388 - دوره:40-2 - شماره:4


  tick  اثر حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته بر خانوارها و متغیرهای اقتصادی: تحلیلی در چارچوب الگوی تعادل عمومی - صفحه:1-15

  tick  پیش‌بینی تقاضای تراکتور در بازارهای هدف ایران، آفریقا و غرب آسیا؛ کاربردی از روش پیش بینی ترکیبی - صفحه:17-26

  tick  تحلیل عوامل موثر بربهبود عملکرد مرغداری های صنعتی در شهرستان کرمانشاه - صفحه:27-34

  tick  تحلیل عوامل مؤثر بر تقویت کارآفرینی در دانشجویان از دیدگاه دانش آموختگان مراکز آموزش‌عالی علمی کاربردی کشاورزی - صفحه:35-45

  tick  عوامل موثر بر گرایش کشاورزان نسبت به بهره‌مندی پیش‌بینی‌های جوی (مورد: استان گلستان) - صفحه:47-56

  tick  بررسی اثرات تعاونی‌های تولید کشاورزی در استان همدان - صفحه:57-68

  tick  واکاوی سازه‌های تاثیرگذار بر توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی - صفحه:69-77

  tick  بررسی سبک‌های یادگیری دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان - صفحه:79-89

  tick  نگرش کشاورزان شهرستان کرمانشاه نسبت به سربازان سازندگی - صفحه:91-98

  tick  بررسی و تبیین فعالیت‌های پایداری در بین ذرت‌کاران استان خوزستان - صفحه:99-107

  tick  ارزیابی اثر بخشی درس عملیات کشاورزی مورد: دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - صفحه:109-118

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی جهت‌گیری‌های راهبردی بهسازی نظام تحقیقات کشاورزی کشور - صفحه:119-129

  tick  بررسی دسترسی به وام گروه‌های فقیر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد - صفحه:131-137

  tick  تحلیل چالش‌های پیش روی خدمات برون‌رسانی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران - صفحه:139-151

  tick  تحلیل عوامل مکانی مؤثر بر استقرار صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در استان خراسان شمالی - صفحه:153-159

  tick  مقایسه عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی با استفاده از شاخص‌های منتخب در استان همدان - صفحه:161-168
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved