>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی نشانگرهای پایداری اقتصادی و اجتماعی کشاورزی خانوادگی کوچک مقیاس  
   
نویسنده بهادری قزلجه مختار ,ظریفیان شاپور ,کوهستانی حسین ,کلانتری خلیل
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1397 - دوره : 49-2 - شماره : 1 - صفحه:165 -177
چکیده    ویژگی بارز بخش کشاورزی ایران، تعدد واحدهای بهره برداری خانوادگی خرد است که بیشتر به فعالیت های زراعی می پردازند. پایداری این واحدها با پایداری بخش کشاورزی و جامعه ی روستایی کشور ارتباط دارد. از آنجا که نشانگرها، ابزار اصلی سنجش پایداری و معیارهای کلیدی برای هدف گذاری، برنامه ریزی و تدوین و ارزشیابی طرح ها و پروژه های توسعه ی پایدار کشاورزی به شمار می روند؛ شناسایی نشانگرهای مناسب برای سنجش پایداری اقتصادی و اجتماعی کشاورزی خانوادگی کوچک - مقیاس ضرورت دارد. نیل به این مهم هدف کلی تحقیق حاضر می باشد. در این تحقیق که دارای ماهیت اکتشافی و ارزشیابی است از روش دلفی فازی استفاده شد. جامعه ی آماری متشکل از متخصصان دانشگاهی، موسسات تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی کشور بودند که تعداد 15 نفر از آن ها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ی نیمه ساختارمند در دور نخست و پرسشنامه ی ساختارمند برای گردآوری داده ها در دورهای دوم و سوم بود. تبدیل عبارت های کلامی به اعداد فازی با استفاده از طیف های فازی رایج صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از میان 36 نشانگر اقتصادی و 51 نشانگر اجتماعی، به ترتیب 11 و 14 نشانگر برای سنجش پایداری بهره برداری های زراعی خانوادگی کوچک مقیاس مناسب تر بوده و می توانند در پژوهش ها و نیز سیاستگذاری و برنامه ریزی مرتبط با پایداری این نظام مورد استفاده قرار گیرند.
کلیدواژه روش دلفی فازی; نشانگرهای پایداری; نظام بهره برداری کشاورزی
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه ترویج و توسعه روستایی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه ترویج و توسعه روستایی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه ترویج و توسعه روستایی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved