>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل نگرش کشاورزان شهرستان کوار نسبت به حفاظت از آب: کاربرد نظریه نیازهای مازلو  
   
نویسنده معصومی احسان ,احمدی حبیب ,رضائی مقدم کورش
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1397 - دوره : 49-2 - شماره : 1 - صفحه:135 -150
چکیده    کم‌آبی، مفهومی آشنا در ادبیات امروز توسعه روستایی است. پرداختن به این مسئله در بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از متقاضیان بزرگ آب، ضروری است. یکی از مسیرهای پرداختن به این مسئله، بهبود نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب است. برای این منظور، می‌توان از ارزیابی نیاز بهره گرفت. هدف این پژوهش، تحلیل نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب، به­وسیله کاربرد ارزیابی نیازها با استفاده از نظریه مازلو بود. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و با فن پیمایش انجام گرفت. کشاورزان شهرستان کوار به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شده (13187 n=) و با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای، 383 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار مورداستفاده برای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی آن به‌وسیله اساتید روانشناسی اجتماعی و ترویج کشاورزی و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد (69/0 ≤ α 97/0). نتایج نشان داد که نیازهای ایمنی و نیازهای فیزیولوژیک به‌عنوان مهم‌ترین عوامل، دارای تاثیر منفی و معنی‌دار و نیازهای اجتماعی و نیاز به احترام دارای اثر مثبت و معنی­دار بر نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب بودند. بر اساس نتایج، می‌توان راهکارهایی برای حفاظت از آب ارایه کرد که با نیازهای کشاورزان سازگار باشد.
کلیدواژه ارزیابی نیازها، نگرش کشاورزان، حفاظت از آب، نظریه مازلو
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی, گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved