>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر تمایل رفتاری کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به ترویج و توسعه سوخت‌های زیستی در راستای توسعه روستایی  
   
نویسنده بختیاری زیبا ,یزدان پناه مسعود ,فروزانی معصومه ,کاظمی نواب
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1397 - دوره : 49-2 - شماره : 1 - صفحه:94 -104
چکیده    انرژی های زیستی مزایای گسترده و متنوعی برای مناطق روستایی به خصوص در کشورهای درحال توسعه دارند. آموزش و ارتباطات می تواند یک کاتالیزور مهم برای پذیرش سوخت های زیستی باشد که در آن نقش متخصصان کشاورزی و کارشناسان بسیار مهم است. متخصصان و کارشناسان کشاورزی منبع مهمی از اطلاعات برای کشاورزان هستند و می توانند پذیرش نوآوری را تسهیل و یا نفوذ آنها را محدود کنند. هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر تمایل کارشناسان نسبت به ترویج و توسعه سوخت های زیستی جهت افزایش پذیرش سوخت های زیستی در میان کشاورزان ایرانی است. نمونه پژوهش بر اساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی سهمیه ای انتخاب شد (288 =n). نتایج نشان داد که نگرش و هنجار اخلاقی به طور مستقیم تمایل به سمت گسترش و توسعه سوخت های زیستی را تحت تاثیر قرار می دهند. در حالی که منافع و درک نوآوری به طور غیر مستقیم بر آن تاثیر می گذارند. همچنین، نتایج نشان داد، متغیرهای منافع درک شده، درک نوآوری، عدالت و هنجار اخلاقی در مجموع می توانند 37 درصد از تمایل کارشناسان کشاورزی را نسبت به گسترش و توسعه سوخت های زیستی تبیین کنند.
کلیدواژه سوخت‌های زیستی،توسعه روستایی، دانش کارشناسان، نگرش
آدرس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, گروه مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved