>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی الگوی توسعه خودکارآمدی کارآفرینانه مبتنی بر یادگیری تجربی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران  
   
نویسنده قاسمی جواد ,حسینی محمود ,حجازی یوسف ,موحد محمدی حمید
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1397 - دوره : 49-2 - شماره : 1 - صفحه:59 -73
چکیده    هدف این تحقیق پیمایشی، طراحی الگوی توسعه خودکارآمدی کارآفرینانه مبتنی بر یادگیری تجربی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران بود. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های کشاورزی ایران (20518= n) تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب  انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری گردیدند و توسط نرم‌افزار spss و همچنین، نرم افزار lisrel نسخه 8/5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به منظور تعیین روایی پرسشنامه تحقیق از روایی صوری توسط پانل متخصصان و روایی سازه استفاده گردید و به منظور محاسبه قابلیت اعتماد پرسشنامه از دو روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شد که مقادیر مربوطه قابل قبول بودند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران، ویژگی های آموزشگران بر مهارت های تجربی و عملی و مهارت های مطلوب فردی و بین فردی دانشجویان؛ ویژگی‌های فراگیران بر مهارت های فنی مربوط به موفقیت شغلی دانشجویان و عوامل سازمانی بر مهارت های تجربی و عملی، مهارت های فنی مربوط به موفقیت شغلی، مهارت های مطلوب فردی و بین فردی و مهارت های تحلیلی دانشجویان تاثیرگذار است. همچنین، مهارت های تجربی و عملی و مهارت های فنی مربوط به موفقیت شغلی دانشجویان بر خودکارآمدی کارآفرینانه آن ها تاثیرگذار می باشد.
کلیدواژه خودکارآمدی کارآفرینانه، یادگیری تجربی، نظام آموزش عالی کشاورزی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved