>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1397 - دوره:49-2 - شماره:1


  tick  هم جمعی فصلی و الگوی تصحیح خطای فصلی:کاربردی برای تحلیل رفتار فصلی بازار تخم مرغ استان‌های شمالغرب کشور - صفحه:1-11

  tick  شناسایی عوامل موثر بر کارایی نهاده آب در تولید گندم استان البرز (رویکرد تحلیل پوششی داده ها) - صفحه:13-22

  tick  تعیین حق بیمه شاخص آب و هوایی و تابع غرامت آن برای محصول سیب در شهرستان دماوند: کاربرد انواع مختلف مفصل‌های بیضوی و ارشمیدسی - صفحه:23-41

  tick  تحلیل پایداری سیاستهای کلان و بخشی کشاورزی در برنامه‌های پنج‌ساله جمهوری اسلامی ایران - صفحه:43-58

  tick  طراحی الگوی توسعه خودکارآمدی کارآفرینانه مبتنی بر یادگیری تجربی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران - صفحه:59-73

  tick  واکاوی رفتار خرید مصرف‌کنندگان در مورد کاهش ضایعات محصولات کشاورزی (مورد مطالعه: میادین میوه و تره‌بار شهر تهران) - صفحه:75-92

  tick  بررسی عوامل موثر بر تمایل رفتاری کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به ترویج و توسعه سوخت‌های زیستی در راستای توسعه روستایی - صفحه:94-104

  tick  طراحی الگوی فرایندی توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران با استفاده از رویکرد الگوسازی ساختاری تفسیری - صفحه:105-120

  tick  تحلیل رفتار حفاظتی کشاورزان شهرستان خرم آباد در استفاده از آفت‌کش‌ها: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی - صفحه:121-133

  tick  تحلیل نگرش کشاورزان شهرستان کوار نسبت به حفاظت از آب: کاربرد نظریه نیازهای مازلو - صفحه:135-150

  tick  تاثیر عوامل آموزشی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان مهندسی کشاورزی - صفحه:151-163

  tick  شناسایی نشانگرهای پایداری اقتصادی و اجتماعی کشاورزی خانوادگی کوچک مقیاس - صفحه:165-177
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved