>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان بیان ژن‌های خانواده cbl، در تنش خشکی و حمله ویروس در دو رقم حساس و مقاوم به خشکی گوجه‌فرنگی با روش pcr نیمه‌کمّی  
   
نویسنده آقائی پیمان ,ابراهیمی محمدعلی ,حسینی تفرشی علی ,حائری نسب مریم ,انتشاری شکوفه
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1396 - دوره : 9 - شماره : 32 - صفحه:89 -106
چکیده    کلسیم، یک جزء حیاتی مهم برای شماری از مسیر‌های انتقال پیام در گیاهان است که به واسطه انواعی از گیرنده‌های اختصاصی از جمله پروتئین‌های شبه‌کلسی‌نورین b (cbl) در درک تنش‌های محیطی، عمل می‌کند. در پژوهش حاضر، با رویکردهای بیوانفورماتیک، 11 ژن رمزکننده پروتئین‌های شبه‌کلسی‌نورین b با درجه حفاظت‌شدگی زیاد در گیاه گوجه‌فرنگی شناسایی و تایید شد. با بهره‌گیری از یک روش مبتنی بر ارتوژنی، این پروتئین‌ها به 5 کلاس مجزای slcbl1، slcbl3، slcbl4، slcbl8 و slcbl10 تقسیم‌بندی و نام‌گذاری شدند. تحلیل توالی‌های پروتئینی نشان داد که همه اعضای cblهای 1 و 4 که شامل 5 پروتئین می‌شوند، یک ناحیه حفاظت‌شده مریستویلاسیون در بخش nترمینال دارند. بررسی با روش pcr نیمه‌کمّی نشان داد که میان cblهای کلاس 1، بیان ژن slcbl13 در هردو تنش خشکی، حمله ویروس و ترکیب این دو، تنها در رقم حساس افزایش داشته است. درباره cblهای کلاس 3، اگرچه دو ژن slcbl31 و slcbl32 در تنش خشکی در هردو رقم حساس و مقاوم، افزایش بیان نشان دادند، اعمال هم‌زمان دو تنش، اثر افزایشی بر بیان این ژن‌ها نداشت. بین دو همولوگ کلاس 4 نیز، تنها slcbl41 در هردو تنش خشکی و ویروس افزایش بیان نشان داد. براساس نتایج، رفتار بیانی ژن‌های کلاسslcbl8 در شرایط مختلف تنش و ارقام مختلف، متنوع بود. بیان تنها ژن موجود در کلاس slcbl10 نیز در رقم حساس با هیچ‌کدام از تنش‌های یاد‌شده افزایش نیافت و تنها در رقم مقاوم، در تنش خشکی افزایش بیان داشت. به‌طورکلی، استنباط شد که با تغییر الگوی بیان ژن‌های cbl در هردو تنش زیستی و غیرزیستی، احتمالاً مسیر‌های پیام‌رسانی cbl/cipk متفاوتی در گیاهان حساس و مقاوم فعال می‌شوند.
کلیدواژه بیان ژن، پروتئین‌های شبه کلسی‌نورین b، تنش خشکی، حمله ویروس، کلسیم، گوجه فرنگی
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه بیوتکنولوژی, ایران, دانشگاه کاشان, دانشکده شیمی, گروه سلولی و مولکولی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه زیست شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved