>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیرات تنش شوری و نیتریک اکساید بر تغییرات فلورسانس کلروفیل a در گیاه جو دوسر (avena sativa) با روش jip تست  
   
نویسنده خلیل پور مژگان ,جعفری نیا مجتبی
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1396 - دوره : 9 - شماره : 31 - صفحه:87 -98
چکیده    تنش شوری می‌تواند بر رشد و نمو بسیاری از گیاهان تاثیر‌گذار باشد. جو دوسر (avena sativa l.) از جمله گیاهانی است که علاوه بر استفاده علوفه‌ای، خواص دارویی نیز دارد. در پژوهش حاضر، آثار تنش شوری و نیتریک اکساید در گیاه جو دوسر، به‌ترتیب با غلظت‌های صفر (شاهد)، 50، 100 و 150 میلی‌مولار سدیم کلرید و سه غلظت صفر، 25 و 50 میکرومولار نیتریک اکساید به‌شکل سدیم نیتروپروساید بررسی شد. روند تغییرات فلورسانس کلروفیل a در این گیاه نیز با روش jipتست اندازه‌گیری شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با اعمال تنش شوری در غلظت‌های اندک (50 و 100 میلی‌مولار) تغییرات معنی‌داری در میزان فلورسانس کلروفیل aایجاد نشد؛ در حالی‌که در بیشترین غلظت شوری (150 میلی‌مولار)، افزایش میزان فلورسانس کلروفیل a و تغییر در مراحل مختلف زنجیره انتقال الکترون فتوسنتزی مشاهده شد. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از نیتریک اکساید به‌ویژه در غلظت 50 میکرومولار می‌تواند آسیب‌های تنش شوری را به زنجیره انتقال الکترون فتوسنتزی در گیاه جو دوسر کاهش دهد.
کلیدواژه جو دوسر، شوری، فلورسانس کلروفیل a، نیتریک اکساید
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, دانشکده علوم پایه, گروه زیست‌شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, دانشکده علوم پایه, گروه زیست‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی jaafarinia@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved