>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مولکولی و تعیین ویژگی‌های عملکردی جلبک chlorella با رویکرد بیان ژن هیدروژناز  
   
نویسنده موسوی طیبه ,جعفریان وهب ,بهاری عباس
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1395 - دوره : 8 - شماره : 29 - صفحه:21 -36
چکیده    هیدروژن زیستی حاصل فرایندهای زیستی در جایگاه یک منبع تجدید شوندۀ انرژی مطرح است. هدف از این پژوهش، مقایسه و بهینه‌سازی بستر کشت مناسب برای پرورش ریزجلبک chlorella برای تولید حداکثر هیدروژن است. در این پژوهش، بررسی‌های مولکولی به وسیلۀ pcr و تایپینگ توالی 18s rdna نشان داد که جلبک پژوهش‌شده با جلبکchlorella vulgaris  100 درصد شباهت دارد. بعد از مرحلۀ انتخاب محیط کشت مناسب از بین محیط‌های کشت (bbm،chu10،tap ، sorokin and krauss) و بهینه‌سازی شرایط کشت، نتایج نشان داد که بالاترین بهره‌وری برای تولید زیست‌توده در محیط bbm با 8ph= و دمای 30 درجۀ سلسیوس با دورۀ نور/ تاریکی 16/ 8 ساعت است. در مرحلۀ بعد برای القای بیشتر بیان ژن هیدروژناز، دستگاه فتوبیوراکتوری با قابلیت تولید هیدروژن طرّاحی و ساخته شد. سپس عملکرد دستگاه و بررسی بیان ژن هیدروژناز در شرایط مختلف (نور، ph وگوگرد....) آزموده شد. به این منظور پس از استخراج rna و ساختcdna ، ابتدا تکثیر ژن هیدروژناز و ژن رفرنس با واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز انجام شد و محصول pcr ژن‌های مربوط روی ژل آگارز بررسی شد. در ادامه بیان نسبی ژن هیدروژناز با تکنیک real time pcr در تیمارهای یادشده در مقایسه با تیمار شاهد نیز نشان‌دهندۀ تاثیر شاخص‌های نور، ph و گوگرد در بیان این ژن بود.
کلیدواژه بهینه‌سازی، بیان ژن، هیدروژناز، chlorella vulgaris ,real time pcr
آدرس دانشگاه زنجان, دانشکدۀ علوم, گروه زیست‌شناسی, ایران, دانشگاه زنجان, دانشکدۀ علوم, گروه زیست‌شناسی, ایران, دانشگاه زنجان, پژوهشکدۀ فناوری نوین زیستی, ایران
پست الکترونیکی bahariabas@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved