>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ویژگی‌های فیزیولوژیک، دفاعی و محتوای دو رقم قرمز و جارویی سورگوم (sorghum bicolor) در تنش شوری در شرایط کشت درون شیشه  
   
نویسنده رضوی‌زاده رویا ,طلائی صلواتی ندا
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1395 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:55 -74
چکیده    پژوهش حاضر، برای بررسی پاسخ‎های فیزیولوژیک و دفاعی ارقام سورگوم قرمز و جارویی نسبت به تنش شوری در شرایط کشت درون شیشه طراحی شد. در ابتدا بذرهای ارقام گیاه سورگوم در محیط‌کشت ms دارای غلظت‎های0، 50، 100 و 150 میلی‎مولار nacl در شرایط درون شیشه‎ای کشت شدند. پس از 2 هفته، اثر تنش شوری بر درصد جوانه‎زنی، شاخص‌های رشد، آنتوسیانین کل، فلاونوئیدها، قندهای احیاءکننده، پرولین، یون‎های na+، k+ و ca2+، پروتئین محلول کل، فعالیت آنزیم‏های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز بررسی شد. در پژوهش حاضر، دو رقم قرمز و جارویی، که به‌ترتیب ارقام حساس و مقاوم نسبت به شوری هستند بر‌اساس درصد جوانه‎زنی و شاخص‌های رشد، بررسی شدند. مقدار رنگیزه‎های فتوسنتزی (کلروفیل کل و کاروتنوئید) و آنتوسیانین با افزایش مقدار نمک در هر دو رقم کاهش یافت، درحالی‎که میزان فلاونوئید‌ها در سه طول موج270، 300 و 330 نانومتر افزایش یافتند. با افزایش شوری میزان پرولین، قند و پروتئین در بافت‎های ریشه و ساقه هر دو رقم افزایش پیدا کردند. محتوای یون سدیم در ریشه هر دو رقم و ساقه رقم قرمز افزایش یافت؛ ولی در ساقه رقم جارویی تفاوت معنی‎داری نشان نداد. به‌طور‌کلی، پتاسیم در تنش شوری کاهش یافت. نسبت سدیم به پتاسیم در ریشه هر دو رقم و ساقه رقم قرمز افزایش نشان داد؛ درحالی‏که نسبت سدیم به پتاسیم در ساقه رقم جارویی اثر معنی‏دار نشان نداد. شوری اثر معنی‎داری بر میزان یون کلسیم در ریشه دو رقم نداشت. در حالی‏که میزان کلسیم در ساقه هر دو رقم افزایش یافت. فعالیت آنزیم cat در اندام هوایی و ریشه هر دو رقم افزایش یافت؛ ولی فعالیت apx در رقم جارویی افزایش و در رقم قرمز کاهش معنی‎‎‎دار را نشان داد.
کلیدواژه سورگوم، شوری، کشت درون شیشه
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه زیست‌شناسی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه زیست‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی taratalaei@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved