>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تغییرات بیان ژن‌های دفاعی گیاه گندم در پاسخ به آلودگی به mycosphaerella graminicola  
   
نویسنده غلام‌نژاد جلال ,سنجریان فروغ ,محمدی گل تپه ابراهیم ,صفایی ناصر ,رضوی خدیجه
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1395 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:43 -54
چکیده    هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر غلظت‌های متفاوت سالیسیلیک اسید بر میزان بیان ژن‌های رمزکنندۀ چهار آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز، پلی‌فنل اکسیداز، پراکسیداز و کاتالاز در گیاه گندم (رقم متحمل زاگرس) در بر‌هم کنش با قارچ بیماری‌زای mycosphaerella graminicolaبود. به این‌منظور، گیاه گندم در مرحلۀ دو برگی با سالیسیلیک اسید (sa) تلقیح و سپس با قارچ عامل بیماری مایه‌زنی شد. نمونه‌برداری از این گیاهان در پنج نقطۀ زمانی (0، 3، 6، 12 و 24 ساعت) پس از مایه‌زنی قارچ بیماری‌زا انجام شد. سپس میزان بیان ژن‌های رمزکنندۀ این آنزیم‌ها با روش نوردرن بلات معکوس بررسی شد. مقدار بیان ژن رمزکنندۀ هر چهار آنزیم، بر اثر مایه‌زنی با قارچ بیماری‌زا و سالیسیلیک اسید، از نخستین نقطۀ زمانی پس از مایه‌زنی در این رقم از گندم افزایش و تفاوت معنی‌دار داشت. تاثیر سالیسیک اسید بر افزایش بیان ژن آنزیم‌های فنیل‌آلانین آمونیالیاز و پراکسیداز در همه نقاط زمانی مثبت بود. افزایش سالیسیلیک اسید پس از 12 ساعت بر بیان ژن آنزیم پلی فنل اکسیداز موثر بود. سالیسیلیک اسید روند جهشی بیان ژن کاتالاز را 12 ساعت پس از آلودگی با قارچ باعث شد؛ اما این تاثیر تا ساعت 24 تداوم نداشت. بر اساس نتایج این پژوهش برای اینکه گیاه بتواند در برابر تهاجم عوامل بیماری‌زا مصون بماند باید بیان ژن‌های دفاعی در ساعات ابتدایی پس از تلقیح قارچ بیماری‌زا افزایش پیدا کند. از سویی افزایش بیان این ژن‌ها با افزایش میزان فعالیت آنزیم‌های متناظر ارتباط مستقیم دارد که نشان‌دهندۀ نقش مستقیم ژن‌های دفاعی در فعالیت‌های سیستم دفاعی گیاه است. در پژوهش حاضر، از رقم مقاوم زاگرس استفاده شد، لذا افزایش زودهنگام بیان ژن‌ها، پدیده‌ای قابل توجیه در ساز‌و‌کار مقاومت گیاه در برابر عامل بیماری‌زا به نظر می‌رسد.
کلیدواژه سالیسیلیک اسید، الگوی بیان ژن، آنزیم های اکسیداتیو، گندم، mycosphaerella graminicola
آدرس دانشگاه اردکان, دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی, گروه محیط‌ زیست, ایران, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی کشاورزی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکدۀ کشاورزی, بخش بیماری‌شناسی گیاهی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکدۀ کشاورزی, بخش بیماری‌شناسی گیاهی, ایران, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی کشاورزی, ایران
پست الکترونیکی razavi@nigeb.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved