>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان مقاومت به تنش خشکی گیاهچه‌های دو لاین گیاه تریتیکاله (triticosecale × wittmack) با تاکید بر برخی آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی  
   
نویسنده حسینی سارا ,چنیانی منیره ,لاهوتی مهرداد ,گنجعلی علی
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1395 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:27 -42
چکیده    خشکی، یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده رشد و نمو گیاهان در محیط است. بنابراین برای بررسی تنش خشکی و ارزیابی سیستم‌های مقاومتی دو لاین et8320 و sanabad گیاه تریتیکاله (triticosecale × wittmack)، غله جدید ساخته دست بشر، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار به‌شکل گلدانی در شرایط گلخانه انجام شد. سطوح خشکی آزمایش‌شده شامل 30 و 60 درصد ظرفیت زراعی برای شرایط تنش و 90 درصد ظرفیت زراعی برای شاهد انتخاب شد. یک هفته پس از اعمال تنش خشکی نمونه‌برداری برای بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی درمرحله گیاهچه‌ای انجام شد. نتایج حاصل از بررسی آماری نشان داد که در هر دو لاین گیاه با افزایش سطح تنش خشکی، شاخص‌های رشد کاهش یافت. مقایسه محتوای کلروفیل a، b، کلروفیل‌کل و کاروتنوئید نشان داد که با افزایش تنش خشکی محتوای رنگدانه‌های فتوسنتزی در هر دو لاین به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (05/0>p )؛ ولی میزان افزایش این رنگدانه‌ها در et8320 بیشتر از sanabad بود. گرچه تنش خشکی در هر دو لاین، محتوای آنتی‌اکسیدان غیرآنزیمی پرولین و کربوهیدرات‌های محلول (از انواع اسمولیت‌ها)، و نیز فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان سوپراکسید دیسموتاز و گایاکول پراکسیداز را افزایش داد، این افزایش در sanabad بیشتر از et83-20 بود. شدت آسیب‌دیدگی شاخص‌های رشد و نحوه بروز ساز‌و‌کار‌های دفاعی دو لاین نشان می‌دهدکه et83-20 در برابر تنش خشکی، نسبت به sanabad مقاومت کمتری دارد. از‌این‌رو sanabad جایگزین بهتری برای گندم نان معرفی شد.
کلیدواژه آنتی اکسیدان غیرآنزیمی، آنتیپ اکسیدان غیرآنزیمی، تریتیکاله، تنش خشکی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه زیست‌شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه زیست‌شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه زیست‌شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه زیست‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی ganjeali@um.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved