>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک زوفا (hyssopus officinalis) در مرحله رویشی تحت تاثیر تنش شوری  
   
نویسنده جهانتیغ ام‌البنین ,نجفی فرزانه ,نقدی بادی حسنعلی ,خاوری‌نژاد رمضانعلی ,سنجریان فروغ
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1395 - دوره : 8 - شماره : 27 - صفحه:81 -94
چکیده    شوری از مهم‌ترین تنش‌های غیرزیستی است و مقدار بالای سدیم برای اغلب گونه‌های گیاهی سمّی است و رشد و بازده گیاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. صدها سال است که از گیاه زوفا (hyssopus officinalis l.) به عنوان گیاه دارویی در پزشکی استفاده می‌شود. هر چند زوفا گیاه دارویی با ارزش است و به طور وسیع در دنیا کشت می‌شود، اما درباره پاسخ این گیاه به تنش شوری اطلاعاتی در دسترس نیست. از آنجا که دوره رویشی رشد از مراحل بسیار حساس در زندگی گیاه است، تاثیر تنش شوری در این مرحله بررسی شد. بدین منظور، این آزمایش در طرح کاملاً تصادفی در شش سطح هدایت الکتریکی (شاهد، 2، 4، 6، 8 و 10 دسی‌زیمنس بر متر) طراحی شد. شوری اعمال شده با آب شور طبیعی (حوض سلطان) تامین شد. با افزایش غلظت شوری مقدار پروتئین، کاروتنوئید، قندهای احیا و الیگوساکاریدی، مالون‌دی‌آلدهید و آب اکسیژنه افزایش معنی‌داری یافت و مقدار کلروفیل کل، کلروفیل‌های a و b، قند کل و پلی‌ساکاریدها به طور معنی‌داری کاهش یافت. به نظر می‌رسدکه افزایش مقدار پروتئین، کاروتنوئیدها و قندها از عوامل موثر در مقاومت به شوری در زوفا هستند.
کلیدواژه oxidative stress ,salt stress ,hyssop ,medicinal plant ,hyssopus officinalis ,تنش اکسیداتیو ,تنش شوری ,زوفا (hyssopus officinalis) ,گیاه دارویی
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved