>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر نانوذرات اکسید روی بر ویژگی‌های رویشی، مقدار عناصر و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه گندم (triticum aestivum)  
   
نویسنده امیرجانی محمدرضا ,عسکری مهرآبادی مهری ,عزیزمحمدی فهیمه
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1395 - دوره : 8 - شماره : 27 - صفحه:33 -48
چکیده    عنصر روی یکی از عناصر ضروری برای گیاهان است و با این‌ که به مقدار اندک برای گیاه مورد نیاز است؛ اما نقش برجسته‌ای در رشد و نمو گیاه دارد. از سوی دیگر، نانوکودها از جمله نانواکسید روی به طور چشم‌گیری باعث افزایش محصولات کشاورزی می‌شوند. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی تاثیر غلظت‌های مختلف نانواکسید روی بر برخی ویژگی‌های گیاه گندم است. آزمایش در یک طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار با غلظت‌های مختلف نانواکسید روی (صفر، 5/1، 3، 6، 9 و 12 میکرومولار در مرحله کشت گلدانی) انجام شد. در انتهای یک دوره 14 روزه ویژگی‌های رویشی، مقدار رنگیزه‌های فتوسنتزی، کربوهیدرات کل و عناصر اندازه‌گیری شد. با توجه به نتایج به دست آمده، شاخص‌های رشد نظیر: وزن تر و خشک، سطح برگ، عمق ریشه، درصد جوانه‌زنی، مقدار عناصر آهن و فسفر، مقدار کربوهیدرات و همچنین رنگیزه‌های فتوسنتزی در غلظت‌های بالای نانواکسید روی (6، 9 و 12 میکرومولار) روند کاهشی نشان دادند. فلزات روی و پتاسیم با افزایش غلظت نانوذرات اکسید روی افزایش یافتند. مطالعه حاضر نشان داد که در غلظت 5/1 میکرومولار نانواکسید روی بیشترین بازدهی و تولید در گیاه گندم وجود دارد.
کلیدواژه photosynthetic pigment ,growth parameters ,wheat ,zinc nanoxide ,رنگیزه فتوسنتزی ,شاخص‌های رشد ,گندم ,نانواکسید روی
آدرس دانشگاه اراک, ایران, دانشگاه اراک, ایران, دانشگاه اراک, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved