>
Fa   |   Ar   |   En
   کالوس‌زایی ریزنمونه‌های ریشه‌ای چهار گونه‌ از تیره solanaceae پس از مجاورت با agrobacterium rhizogenes  
   
نویسنده شاکران زهرا ,کیهان‌فر مهرناز
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1394 - دوره : 7 - شماره : 25 - صفحه:69 -84
چکیده    پژوهش‌های انجام شده پیرامون ریزنمونه‌های گیاهی که تحت تاثیر باکتری agrobacterium rhizogenes قرار گرفته بودند، نشان می‌دهد که علاوه بر امکان تشکیل ریشه‌های مویین در این بافت‌ها، احتمال رخداد ویژگی‌های ریختی خاص از جمله کالوس‌زایی وجود دارد. ناحیه t-dna از a. rhizogenes آنزیم‌هایی را کد می‌کند که ویژه بیوسنتز هورمون‌های رشد گیاه هستند. این هورمون‌ها بر کالوس‌زایی نیز تاثیرگذار است، بنابراین امکان تشکیل انواع کالوس‌ها با ویژگی‌های ریختی متنوع را فراهم می‌کند. همچنین، این تنوع ریختی احتمالاً به پلاسمیدی که هر کدام از سویه‌ها حمل می‌کنند، به مکان قرارگیری t-dna و به نحوه بیان ژن‌ها و میزان بیوسنتز هورمون‌های رشد بستگی دارد. در بررسی حاضر، ریزنمونه‌های ریشه‌ای چهار گونه از تیره solanaceae، به نام‌های: atropa belladonna، datura metel، d. stramonium و hyoscyamus niger توسط سویه‌های مختلف a. rhizogenes (a4، a7، ar15834، ar318، ar9402، ar9543) آلوده شدند. برخی از این ریزنمونه‌ها وارد مرحله کالوس‌زایی شدند و انواع کالوس‌ها را با رنگ‌ها و شکل‌های متنوع تولید نمودند. در برخی از نمونه‌ها نیز علاوه‌ بر تولید کالوس، ریشه‌های مویین ظاهر گردید. این تنوع احتمالاً به علت تغییر در میزان و نسبت‌ هورمون‌های اکسین و سیتوکینین پس از آلوده شدن ریزنمونه‌ها توسط باکتری a. rhizogenes است. همان‌‌ طور که در مطالعات پیشین مشخص شده است، در فرآیند کالوس‌زایی به علت تولید بافت‌های تمایز نیافته، میزان متابولیت‌های ثانویه کاهش می‌یابد.
کلیدواژه solanaceae ,callogenesis ,secondary metabolites ,agrobacterium rhizogenes ,تیره solanaceae ,کالوس‌زایی ,متابولیت‌های ثانویه ,t-dna
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی m.keyhanfar@ast.ui.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved