>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی بیان ژن‌های ads، dbr2 و sqs در پنج گونه مختلف درمنه (artemisia)  
   
نویسنده یاری‌زاده کاظم ,حسینی رامین ,مقدمی مونا
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1394 - دوره : 7 - شماره : 25 - صفحه:43 -52
چکیده    آرتمیزینین یک متابولیت ثانویه با خاصیت دارویی ضد مالاریایی است. علاوه بر فعالیت ضد مالاریایی در مقابل طیف وسیعی از سرطان‌ها نظیر: لوسمی انسانی، سرطان سینه، سرطان کولون و کارسینوما موثر است. این ماده همچنین خواص ضد هپاتیت b، ضد ایدز دارد و از فعالیت ضد انگل lieshmania و schistosoma برخوردار است. این ماده توسط گونه‌های مختلف جنس artemisia (درمنه) ساخته می‌شود و برای نخستین بار در a. annua مشاهده گردید. در مطالعه حاضر، الگوی بیان ژن‌های مرتبط با بیوسنتز آرتمیزینین یعنی ژن‌های ads، dbr2 و sqs در پنج گونه مختلف جنس artemisia (a. absinthium، a. annua، a. dracunculus، a. sieberi و a. vulgaris) مطالعه شد. استخراج rna کل و ساخت cdna از نمونه‌های برگ گیاهان درون شیشه‌ای دو ماهه انجام شد. برای مطالعه بیان ژن‌های مورد نظر از واکنش sqrt-pcr و از ژن actin به عنوان شاهد استفاده شد. همچنین محصولات pcr روی ژل آگاروز 1 درصد (وزنی/حجمی) بارگذاری شدند. کمی‌سازی شدت باندها با نرم‌افزار image j و تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار sas انجام شد. نتایج نشان داد که الگوی بیان ژن‌های مورد مطالعه در این پنج گونه متفاوت بود به طوری که در a. vulgaris، a. dracunculus و a. annua بیشترین بیان مربوط به ژن sqs بود. درa. sieberi و a. absinthum بالاترین سطح بیان ژن به ads تعلق داشت. الگوی متفاوت بیان می‌تواند دلیلی بر تفاوت محتوای آرتمیزینین در این گونه‌ها باشد.
کلیدواژه artemisinin ,artemisia ,gene expression ,amorpha-4 ,11-diene synthase ,squalene synthase ,آرتمیزینین ,درمنه ,بیان ژن ,آمورفا-4و11- دی ان سینتاز ,اسکوالن سینتاز
آدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved