>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر شوری و آسکوربیک اسید بر رشد، روابط آبی و روابط اسمزی در گیاه شاهی (Lepidium sativum)  
   
نویسنده چاپارزاده نادر ,نجار خدابخش آزاده ,پاژنگ محمد ,زرندی میاندوآب لیلا
منبع زيست شناسي گياهي ايران - 1394 - دوره : 7 - شماره : 24 - صفحه:39 -52
چکیده    شوری خاک در مناطق خشک و نیمه خشک یکی از تنش‌های اصلی گیاهان قلمداد می‌شود که می‌تواند اثر منفی بر تولید محصول داشته باشد. در پژوهش حاضر، به علت اهمیت دارویی و غذایی گیاه شاهی، اثر برهم کنش شوری (225 میلی‌مولار NaCl) و آسکوربیک اسید (1 میلی‌مولار) بر رشد و روابط آبی آن بررسی شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط تنظیم شده انجام گرفت. نتایج نشان داد که شوری موجب کاهش رشد، محتوای نسبی آب، پتانسیل اسمزی و پروتئین‌های محلول و افزایش قندهای محلول و آمینو اسیدهای آزاد از جمله پرولین گردید. بسیاری از صفات بررسی شده که از تنش شوری آسیب دیده بودند با افزودن آسکوربیک اسید به محیط شور بهبود نشان دادند. آسکوربیک اسید برون‌زا به تنهایی با افزایش میزان آب بافت‌ها، کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها موجب افزایش رشد گیاهان شاهی در مقایسه با شرایط شاهد شد. به نظر می‌رسد که آسکوربیک اسید به عنوان یک آنتی‌اکسیدان با کاهش آثار مضر شوری مقاومت به تنش را در گیاه شاهی افزایش می‌دهد و موجب بهبود رشد می‌گردد.
کلیدواژه Ascorbic acid ,Osmotic adjustment ,Lepidium sativum L. ,Salinity ,آسکوربیک اسید ,سازگاری اسمزی ,گیاه شاهی (Lepidium sativum) ,شوری
آدرس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, ایران, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, ایران, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, ایران, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved